Förklaringar

Här finner du förklaringar på definitioner, förkortningar och förklaringar i weberfloor Golvnavigator.


Golvförklaringar

Avjämningsmassa Tjocklek 2-50 mm. Kan vara självavjämnande, av flytande eller icke-flytande konsistens.

Basutfyllning Utfyllning som är täckt med en finspackel- eller avjämningsmassa.

Finavjämning Tunt lager appliceras på ett underlag eller utfyllning för att skaffa en jämn yta för mottagningen av ytmaterialet.

Finspacklingsmassa Tjocklek 0-5 mm. Kan avjämnas ned till 0 mm. Appliceras endast för hand. Antingen självtillslätande eller pastakonsistens.

Lågalkalisk avjämningsmassa Avjämningsmassa vars bindemedelshalt innehåller mer än 50% aluminatcement och/eller gips.

Lätt industri Handtruckar med upp till ca. 1 tons belastning. Truckar med luftburna hjul och gummihjul upp till 3,5 ton.

Medeltung industri Intensiv trafik med medeltunga och tunga truckar med gummi, vulkulan och luftburna hjul.

Normaltorkande Kräver yttre torkning innan golvbeläggningen appliceras

Självavjämnande Kapacitet hos färskt utfyllningsmaterial att sprida ut sig naturligt för att forma en slät, horisontal yta.

Självtorkande En massa med en så hög bindemedelshalt att betydande inre kemisk torkning sker även efter att utjämning av fukt till omgivningen har upphört genom en tidig ytbeläggning.

Självutjämnande Kapacitet hos färskt utfyllningsmaterial att naturligt forma en jämn yta.

Slityta (överlager) Slutanvändning utan ytmaterial.

Snabbtorkande Installation av ytmaterial efter 24 timmar (vid +20ºC och 50% RF).

Tung industri Truckar med kompakta hjul och slipande nötning.

Uppbyggnadsmassa Tjocklek 5-100 mm. Kan vara självavjämnande, av flytande eller icke-flytande konsistens.


Måttstock på fuktighet

Fukthalt (w)* Förhållandet mellan vikten av det obundna vattnet och volymen av materialet (kg/m³).

Fuktkvot (u)* Förhållandet mellan vikten av det obundna vattnet och vikten av det torra materialet (kg/kg, % av vikt).

Karbidmetod (KM) alt. (CM) Mäter fukthalten (se ovan). Utförs normalt med KM-testaren som fungerar enligt karbidmetoden under användandet av sönderdelningen av kalciumkarbid i vatten. Under denna reaktion bildas acetylengas, vilket orsakar en höjning av trycket i stålcylindern.

Relativ fuktighet (RF)* Förhållandet mellan vattenångans koncentration i lufthåligheterna i materialet och koncentrationen av mättnad i ångorna (kg/m³ / kg/m³, %).

RF KRIT Kritisk fuktnivå: gränsen av RF vid vilken ett material kan vara kontinuerligt exponerat och bibehålla acceptabel funktionsduglighet.

* Fuktkvot och fukthalt är statistiska begrepp, medan RF indikerar fuktens förmåga att förflytta sig i ett material.


Fuktjämvikt

Om ett fullständigt torrt material placeras i luft med ett visst RF kommer den fuktiga luften att penetrera materialets porer. Vatten kommer därför att bindas till porernas väggar. Efter en viss tid kommer jämvikt att uppstå mellan fukthalten i porernas luft och luften utanför. Vattenångornas koncentration är då densamma i porerna och i luften utanför. Samtidigt skapas jämvikt mellan fukthalten i porernas luft och mängden vatten som har absorberats av porernas väggar. Förhållandet mellan fukthalten i ett material och RF i omgivningen (och i materialet) förklaras av en fuktjämviktskurva med enkel utformning i avsnittet om torkning. Detta är vanligtvis känt som sorptionskurvan.


Fukttransport

Fuktkonvektion Betyder att fukten förflyttas med luftens rörelser. Exempelvis, om det finns ett luftläckage mellan ett varmt och ett kallt utrymme, bärs fukten av luftströmmarna, vilka skapar en kondensationsrisk eftersom den kalla luften inte kan innehålla lika mycket fukt som den varma luften. Fuktkonvektion fär ett relativt snabbt transportsätt av fukt i konstruktioner.

Kapillärtransport Betyder att fukten transporteras i vätskeform i ett materials kapillärer (fina sammankopplade kanaler, porer). Detta händer exempelvis i plattor som läggs på marken i äldre källare. Kapillär transport är ett relativt snabbt sätt för fukten att transporteras i byggnadskonstruktioner.

Ångtransport Är att vattenmolekyler transporteras från en plats med hög ångkoncentration till en plats med lägre ångkoncentration. Detta kan också uttryckas som transport från ett material med hög RF till ett material med låg RF. Ångtransport är långsam jämfört med fuktkonvektion eller kapillär transport.


Ekvivalent mätdjup

Ekvivalent mätdjup Ekvivalent mätdjup är det djup från betongens eller avjämningsmassans yta vid vilken fuktnivån är densamma som ytans efter golvläggning och omfördelning av fukten.


Vad innebär?

VOC Volatile Organic Compound – Flyktiga organiska ämnen
TVOC Total Volatile Organic Compound – Total mängd flyktiga organiska ämnen