Vanliga frågor angående cementbaserade avjämningsprodukter

För att minimera risken för nerbrytning av lim och matta och skapa en plan och jämn yta.

När RF <95%, tidigast 28 dygn efter betonggjutning – se avsnitt Betong med avjämningsmassa.

Vid tjocklek runt 10 mm avjämningsmassa har tidpunkten ingen betydelse.Vid tjocka skikt rekommenderas generellt att betongunderlaget får torka ut först innan avjämning sker. Det kan vara lämpligt att göra en fuktdimensionering beroende på val av betongkvalitet, se avsnitt Betong med avjämningsmassa.

Tjocka skikt ökar betongens tjocklek. Effekten beror på vilken betongkvalitet som valts. Se avsnitt Betong med avjämningsmassa.Ingen påverkan vid högpresterande betong.

Vid normaltorkande produkter gäller lim och ytmaterialtillverkarens anvisningar avseende fuktkriterier.Vid självtorkande avjämningsmassa för tidig mattläggning krävs att avjämningsmassan fått en tillräcklig yttorrhet och ythållfasthet för att det aktuella limmet skall få tillräckligt bett i ytan. Detta förutsätter att underliggande betong uppfyller AMA Hus krav på RF.

Nej, avjämningsmassor har ungefär samma ånggenomsläpplighet som betong. Att minska konstruktionstjockleken genom att ta bort avjämningsmassan förkortar inte totala torktiden.

Nej, Floor 4716 Primer är diffusionsöppen.

Vid byggfukt med hög alkalitet och vid en tjocklek större än 5 mm, se avsnitt “När kan man limma matta”?.

Flytande parkett: < 90% RF om tätskikt används, exempelvis 0,2 mm åldersbeständig plastfolie.Direktlimmad parkett: Följ limleverantörens anvisningar. Exempelvis MS ’Casco Elastic’ polymerlim som kräver 85%.

Uttorkningstiden förlängs – se avsnit ‘Uttorkning’

Avjämningsmassor har en vattenånggenomtränglighet på ca 07*10-6 m2/s, vilket är jämförbart med vanlig betong. Värdet varierar med avjämningsmassans fukthalt (det är lägre vid en lägre fukthalt och vice versa).

Webers avjämningsmassor är formulerade för att ge likartad beständighet mot fukt som för betong. Vid varaktig fukt över 95% RF sjunker hållfastheten något mer än för betong.

Skillnaden är marginell i senare skede – vilket har bekräftas i praktiska mätningar. Vid tjocka beläggningsskikt kan det var lämpligt att bottna med självtorkande material.
För att minimera risken för nerbrytning av lim och matta och skapa en plan och jämn yta.

Test När RF <95%, tidigast 28 dygn efter betonggjutning – se avsnitt Betong med avjämningsmassa.