Förstärkning av svaga underlag

Introduktion

Underlagets styrka måste, enligt Weber tekniska datablad, vara lika med eller mer än 0,5 N/mm² – 1,5 N/mm² efter normal ytförberedelse. Kraven är:

Weber kommersiella golv= 0,5 – 1,0 N/mm²
Weber industrigolv, bottenskikt= 1,0 N/mm²
Weber industrigolv, toppskikt= 1,5 N/mm²

Om ställda krav inte uppfylls, krävs extra beredning av ytan.

Baserat på vår erfarenhet tillsammans med interna tester, rekommenderar vi följande system för att förstärka svaga underlag.

Då vi vet att projekt skiljer sig åt, måste en provyta alltid läggas på byggplatsen för att se resultatet av förstärkningen av det svaga underlaget. Provytan måste läggas i enlighet Webers specifikationer.

Låg vidhäftningförmåga är vanligtvis en följd av ett oriktigt betongrecept, exponering för vatten under appliceringen eller en alltför snabb torktid under härdningen. I mer än 50 % av projekten ökar vidhäftningens styrka om extra fräsning eller stålblästring görs.

Ifall de beskrivna systemen inte kan testas, kan draghållfastheten ökas tills nivån för den maximala genomträngningsnivån för epoxiprimer nås. Därför måste Weber Golventreprenörer ange för kunden att släppning som uppstår djupare än den maximala genomträngningsnivån för epoxiprimern inte omfattas av någon garanti eller ansvar. Om kunden inte accepterar detta är den enda återstående möjligheten att avlägsna hela betongbjälklaget.