Allmänt

Limmade ytbeläggningar är känsliga för alkalisk fukt eftersom den kan orsaka nerbrytning av limmets komponenter och av mjukgörare i PVC-mattor. Första tecknet på sådan nerbrytning är emission av alkoholer, av vilka n-butanol och 2-etylhexanol är de mest vanliga. Den förra kommer från lim, den senare från både lim och mjukgörare. I allvarliga fall av nedbrytning förlorar limmet sin vidhäftningsförmåga och PVC-mattor krymper.

Det är naturligtvis viktigt att minimera risken för nedbrytning och därför finns begränsningar för hur fuktigt ett underlag får vara när en limmad beläggning appliceras. Den fukt som är intressant är den som kommer att finnas under beläggningen under en längre tid. Detta är inte samma fukt som finns på ytan då limmet appliceras på ytbeläggningen, utan den måste bedömas genom mätning längre ner i underlaget. För betongkonstruktioner med ensidig uttorkning är mätdjupet 40% av konstruktionens tjocklek. För dubbelsidig uttorkning är motsvarande siffra 20%.

Vid mätning av RF i avjämningsmassor används GBR-metoden där en 35 mm borrkärna tas ut över hela golvavjämningens tjocklek för RF-avläsning i laboratorium. Det finns särskilda rekommendationer för bla trägolv på golvvärmesystem, något som kan erhållas från Golvbranschens Riksorganisation (GBR). För övrig information, kontakta Weber kundservice.

För uttorkningskrav i golvavjämning innan golvbeläggning appliceras rekommenderar Weber alltid att kraven i aktuell AMA Hus följs.


Maximal Fukt i Weber golvprodukter (fuktkänsliga ytbeläggningar)

RF-metod
Typ av ytmaterial Cementbaserad avjämning
- Keramiska plattor 95% RF
- Limmade mattor linoleum och PVC* 90% RF
- Limmad matta av gummi eller PVC 85% RF
- Limmad parkett och laminat** 60% RF

* Gäller mattor/plattor med mer än 50% fyllmedel.
**vid användning av vissa MS-Polymerlim kan cementbaserad avjämningsmassa beläggas med direktlimmad parkett redan vid 85% RF. OBS! Läs alltid limtillverkarens rekommendationer innan användning.

Självtorkande produkter
Golv 4160/4320/4360 Ytbeläggning kan ske efter 1-3 dygn beroende av produkt (4160 1 dygn, 4320 3 dygn och 4360 2 dygn), läs produktdatablad för aktuell produkt.

Cementbaserade avjämningsmassor

Webers P-märkta avjämningsmassor, som introducerades 2000, är lågalkaliska eftersom huvudbindemedlet är aluminatcement. Omfattande emissionsmätningar har utförts på sammansatta konstruktioner bestående av betong, primer, avjämningsmassa och limmade golvbeläggningar. Mätningar har gjorts både efter sex månaders exponering och även efter en betydligt längre exponering på fyra år. Detta är viktigt eftersom den skyddande funktionen som ges av den lågalkaliska avjämningsmassan, kan förloras om alkalitet från betongunderlaget så småningom tränger igenom avjämningsskiktet och angriper lim eller golvbeläggningar. I detta sammanhang är avjämningsmassans tjocklek och underlagets fuktighet båda av avgörande betydelse.

Webers omfattande emissionsforskning (se Alexandersson J, AMA Nytt 1/2000 och Concrete Sept 2001, LTH 2004) har visat att den skyddande funktionen mot alkalisk nedbrytning av bindemedel och ytbeläggningar är permanent, förutsatt att RF inte är högre än 90 % och avjämningsskiktets tjocklek är minst 5 mm.