RF-metod för fuktmätning i avjämningsmassor

Innehåll

Allmänt
Princip
Val av mätpunkter
Provtagning
Maximal fukthalt i Weber golvprodukter

Allmänt

I de flesta länder vill man tillämpa kunskapen om betong på avjämningsprodukterna i form av uttorkning. Applicering av mätningsprocedurerna för betong på cementbaserade avjämningsmassor innebär flera problem.

Uppskattning av den förlängda torkningstiden vid en ett ekvivalent djup, när betongen har belagts med avjämningsmassor är mycket svårt. Detta beror på att fuktprofilen skiljer sig markant mellan referensprover och prover som belagts med avjämningsmassa. När prover täcks med avjämningsmassa har de initialt en fuktprofil med RF-värdet vid mindre mätningsdjup, som är högre än, eller lika höga som RF-värdena vid större mätdjup. Det motsvarande mätdjupen blir därför svårt att uppskatta och kommer dessutom att förändras med tiden (Abrahamsson A and Tammo K, 2003). Följaktligen föreslås nedan en mätningsmetod som är lämpligare för avjämningsmassor.

Princip

Den relativa fuktigheten i närheten av provet mäts med en sensor. Mätningen kan utföras antingen på plats i borrkärnan eller i ett provrör.

Val av mätpunkter

Läget och antalet mätpunkter motsvarar vad som krävs av uppgiften. Det är viktigt att registrera avjämningsmassans tjocklek vid varje mätpunkt. Tjockleken bestäms genom att borra ner till underlaget med en liten borr.

Tunna konstruktioner, t< 50 mm, GBR-metoden

  • Kärnan utborras av avjämningsmassans totala tjocklek och krossas varefter fukthalten i provet får utjämnas. Därefter bestäms RF hos provet i lab. En kärnborr med en diameter på 35 mm skall användas. Krossningen skall uppnå en maximal partikelstorlek på 10 mm.
  • Beträffande golvuppvärmning markeras provpunkterna ut med appliceringen av avjämningsmassan. Vid luftspaltsbildande matta eller annat spärrskikt måste man säkerställa att tillverkaren av respektive produkt har lagningssystem tillgängligt om åverkan på skiktet sker.

Tjocka konstruktioner, t>50 mm

  • I första hand rekommenderas GBR-metoden.
  • Vid tjocka konstruktioner eller där loggning av uttorkning önskas kan även borrhålsmätning användas.

Provtagning

Metod 1: Tjocklek < 50 mm

  • Metoden finns att ladda ner på GBRs hemsida, www.golvbranschen.se. Metoden kan även fås via kontakt med Weber.

Metod 2: Tjocklek > 50 mm

  • Borrhålsmätning sker då i enligthet med RBKs (www.rbk.nu) riktlinjer för fuktmätning i betong.

Maximal fuktighet i Weber golvprodukter för ytmaterial

Typ av ytbeläggningCementbaserad
avjämning
Plattor95% RF

Linoleummatta* och flytande parkett på åldersbeständig plastfolie

90% RF
Limmade mattor: PVC linoleum* och gummi
85% RF

Limmad parkett och laminat**

60% RF

* Vissa lim och linoluemmattor kräver 85% RF
** Med speciallim, t.ex. MS-polymerlim, kan RF-nivån vara 85 %. Läs alltid specifikationen från lim-/bindemedelstillverkaren.