Optimala torkförhållanden

  • Grunden för ett bra uttorkningsklimat är hög temperatur, vilket ger ett högt ångtryck i materialet. Detta verkar utdrivande av byggfukten i materialet. Hög temperatur måste kombineras med god ventilation.
  • Under det första skedet av uttorkningsprocessen finns det stora möjligheter att påverka uttorkningen genom att skapa ett bra uttorkningsklimat. Emellertid måste en viss försiktighet vidtas för att undvika en allför snabb uttorkning av avjämningsmassans ytan vilket kan leda till okontrollerad sprickbildning och en försvagat yta Under det andra skedet av uttorkningsprocessen är det viktigt att under en tillräckligt lång tid ha främst en hög temperatur, men även en låg RF i omgivande luft.
  • Det är viktigt att observera att avjämningsmassan ökar fukthalten i normal betongs översta yta, men att endast en mindre effekt finns längre ned vid mätpunkten för betongens RF. För självtorkande betong, betong med lågt vct, verkar inte avjämningsmassan ha någon effekt på uttorkningen av betongen: betongen är så tät att fukten från avjämningsmassan endast i ringa omfattning tränger ner i betongen.

För praktiska råd om Weber avjämningsmassor, se avsnitt; Byggplatsförhållanden för avjämning i Appliceringsguiden.