Ensidig uttorkning av cementbaserad avjämningsmassa

Vid ensidig uttorkning av avjämningsmassa gäller följande avseende uttorkningsprocessen rörande normaltorkande respektive självtorkande avjämningsmassa (för en mer exakt uppskattning, se Weber fuktberäkningsprogram):

Normaltorkande avjämningsmassa – fuktdimensionering, beräkning av torktider

Undersökningar visar att vid tjocklekar upp till 30 mm är uttorkningstiden i det närmaste proportionell mot tjockleken, medan uttorkningstiden ökar icke-linjärt vid tjocklekar över 30 mm. I likhet med betong så ökar även uttorkningstiden vid sänkt temperatur och höjd RF i omgivande luft. I figurerna 1 och 2 nedan, visas torkningstider (med ensidig uttorkning) till 90 % och 85 % RF, för olika tjocklekar och temperaturer.

Drying 90 RH

Figur 1: Torktider till 90% RF för avjämningsmassor weberfloor 4310 och weberfloor 110 Fine applicerat med olika tjocklek.

Figur 2: Torktider till 85% RF för avjämningsmassor Floor 4310 och Floor 4150 applicerat i olika tjocklekar.

Figur 2: Torktider till 85% RF för avjämningsmassor weberfloor 4310 och weberfloor 110 Fine applicerat i olika tjocklekar.

Uttorkningstiderna för skikt med olika tjocklekar är baserade på laboratoriemätningar i standardklimat för avjämningsmassor, vilket är 23±2°C och 50±5% RF. Eftersom klimatet på byggplatser kan variera betydligt är det nödvändigt att justera för lokal temperatur och RF vid uppskattning av uttorkningstiden på platsen. Bestämning av korrekt uttorkningstid kan avläsas från kurvorna för tjocklekar över ca 10 mm. Effekten av olika temperaturer kan läsas rakt av. Justeringen för skillnader i omgivande RF görs sedan genom att tillämpa följande faktorer:

RF i luftKorrektionsfaktor
70-80%1.5
30%0.85

Exempel 1

Material: weberfloor 4310
Beläggningstjocklek: 40 mm

Detta avjämningsarbete ska göras på sensommaren / tidig höst. Erfarenheten visar att inomhus-RF sannolikt är 70–80 % över längre perioder under denna tid. Temperaturen i byggnaden är troligen runt 10 eftersom ingen uppvärmning har installerats. Enligt leverantörerna av lim och matta får inte RF under mattan överstiga 85% för cementbaserade avjämningsmassor.

Beräkning: Ur figur 2 avläses att uttorkningstiden före läggning av ytmaterialet är 80 dagar för 4 cm tjocklek vid 10°C. °C. Eftersom luftfuktigheten i rummet kommer att ligga runt 75%, blir den beräknade uttorkningstiden 80 * 1.5 = 120 dagar.

Exempel 2

Material: weberfloor 4310
Beläggningstjocklek: 30 mm

Avjämningsarbetena skall göras på senvintern, när byggnaden är uppvärmd till 15°C. Eftersom det är kallt utomhus kan inomhus-RF uppskattas till ca 30 %. Golvet skall täckas med linoleum med användning av ett alkaliresistant golvlim. Kravet är därför 90%.

Beräkning: Ur figur 1avläses att uttorkningstiden för 3 cm tjocklek vid 15°C och 50% omgivande RF är 31 dagar. Med justering för lägre omgivande RF på vintern blir uttorkningstiden för 90 %-RF 31 * 0.85 = 26 dagar.

OBS! Ovanstående underlag för beräkning av torktider för Webers avjämningsmassor weberfloor 4310 och weberfloor 110 Fine baseras på idag tillgänglig information. Denna information uppdateras ständigt, varför du bör kontakta Weber angående design av avjämningsskikt vid fuktdimensionering.

Självtorkande avjämningsmassa

Avjämningsmassor avsedda för tidig mattläggning är baserade på att ha en bindemedelhalt som är så hög att inre torkning fortgår även efter det att fuktavgången till omgivningen avbrutits genom mattläggningen. Dessa produkter bygger på en tidig hög ytdraghållfasthet och yttorrhet vilket möjliggör tidig ytbeläägning. Torkning före mattläggning är huvudsakligen avsedd att tillförsäkra att massan skall bli yttorr och kunna ge plats åt limvattnet. Medel-RF i avjämningsskiktet vid mattläggningstillfället är därför hög över 90%. Men RF-nivån faller sedan då de kemiska hydrationsprocesserna förbrukar blandningsvattnet. Följaktligen är det ingen idé att mäta RF mellan betongen och avjämningsmassan vid mattläggningstidpunkten. RF i den underliggande konstruktionen bör emellertid mätas av en auktoriserad fuktkontrollant.

Självtorkande avjämningsmassor fungerar enligt samma princip som snabbtorkande (högpresterande) eller självtorkande betong. Skillnaden är att avjämningsmassor är lågalkaliska eftersom de baseras på aluminatcement, vilket betyder att limmade golvytor kan tolerera en högre RF-nivå än 85-90% i avjämningsskiktet de första månaderna. För betong, som är starkt alkalisk, skulle en liknande tidig applicering av ett golvlimv ge en hög emissionsnivå, som resultat av alkalisk nedbrytning, företrädesvis av golvlimmet.

OBS! Direkt fuktkänsliga material, såsom trägolv, måste alltid ha lämpligt fuktskydd.