header-industrigolv-1

Industri

Läggningsinstruktioner för industrigolv


Cementbaserad industriavjämning

OBS! Läs igenom dessa avsnitt innan appliceringsarbetet av avjämningsmassa påbörjas.

Krav

Krav på byggarbetsplatser – cementbaserad avjämning


Utrustning

För all Weber-utrustning se till att det finns tillräcklig tillgång till följande:

 • Elektricitet
 • Vatten
 • Åtkomst och utrymme för pumputrustning
 • Rengöringsmöjligheter

För mer detaljerad information se respektive Weber specifikation för utrustning i fråga.


Härdningsförhållanden

 • Se till att byggnaden är stängd och tät.
 • Undvik drag från dörröppningar i byggnaden och lokala värmekällor, på nylagt material.
 • Temperaturen hos underlagsbjälklaget bör vara minst 10 ºC.
 • Omgivande lufttemperatur bör vara 10-25 ºC.
 • Kraven för relativ fuktighet i betongbjälklaget är för de vanligaste golvkonstruktionerna 85 – 95%.
 • Relativ fuktighet i luften ca. 50%.

Uttorkningsförhållanden

OBS! Uttorkningsförhållandena beror på följande:

 • Temperatur, ventilation och luftcirkulation under uttorkningsfasen (optimal temperatur är ca 20 ºC, med en relativ fuktighet i luften på ca 50%)
 • Tjocklek på avjämningsskikt
 • Relativ fuktighet i underlaget

OBS! Årstidsvariationerna kan påverka torkningsförhållandena.

För mer detaljerad information se Fuktguiden.

OBS! Läs, och förstå, respektive produktdatablad innan du påbörjar avjämningsarbete.

Instruktioner/checklista

Läggningsinstruktioner för industrigolv

Weber industrigolvsapplikationer är golv för färdig yta, ofta utan någon form av golvtäckning. Därför är det särskilt viktigt att varje steg för att lägga ett Weber industrigolv, detaljerat i den kompletta läggningsprocessen, följs.

OBS! Varje applikation av Weber industrigolv måste utföras av Certifierad Weber Golventreprenörer.


Krav

Bedömning av förhållanden
(för vidare, detaljerad information om följande punkter se Underlagsguide):

 • Fogar
 • Sprickor
 • Ythållfasthet
 • Rengöring
 • Toleranser
 • Provytor

Golvläggning:

 • Primning
 • Avstängare
 • Läckor
 • Appliceringstekniker

Efterbehandling
(för mer, detaljerad information om följande punkter se Ytbeläggningsguide):

 • Ytbeskiktningar
 • Impregneringar

Kvalitetssäkring:

 • Efterinspektion
 • Efterkontroller
 • Eftertester

Utflytstest

Test av utflytsegenskaper

Utflytesegenskaperna är viktiga vid appliceringen av avjämningsmassan, oberoende om den pumpas eller handläggs.

Utflytesegenskaperna kontrolleras därför regelbundet i fabriken för att försäkra goda och stabila appliceringsegenskaper. På arbetsplatsen kontrolleras utflytet huvudsakligen vid kontinuerlig blandning och pumpning. Skälet för detta är att vid kontinuerlig blandning är vattenmängden i relation till torrt pulver inte direkt mätbart i blandaren. Genom att kontrollera att utflytet är korrekt, fastställs att vattenmängden är rätt.

Det finns två Europeiska standarder för utflytesegenskaper, EN 13454-2 och EN 12706, båda är nämnda i den harmoniserade standarden för avjämningsmassor, EN 13813. I EN 13454-2 används en konisk ring med ganska stora dimensioner som är avsedd för avjämningsmassor av tjockare konsistens. Förutom att mäta utflytet efter det att ringen lyfts, kan man låta flytbordet ”falla” 15 gånger varefter diametern åter mäts. Denna testmetod kan därför även användas för tixotropiskta material, t.ex Floor 4040.

När utflyt enligt EN 13454-2 är större än 300 mm, används EN 12706. I denna metod, som är avsedd för självavjämnande produkter, används en mindre ring. Eftersom EN 12706 föreskriver en glasplatta som underlag, är den inte lämpad för fälttester. Inom Weber används plastskivor som underlag vid fälttester, och för att kunna kontrollera även mindre utflytande avjämningsmassor, används en större ring än föreskrivet i EN 12706. En god korrelation har dock funnits mellan olika storlekar av utflytsringar och olika underlag (glas eller plast), så du kan lätt översätta resultatet från en grupp av testförhållanden till en annan.

Utförandet av ett utflytstest är väldigt enkelt. Du häller bara det blandade materialet i ringen, lyfter ringen och mäter diametern där utflytningen slutar. Testet kan även ge mer information om färskhetsegenskaper hos avjämningsmassan. Om en yttre ring med ljusare färg (en corona) visar sig vid utflytet, indikerar detta en mindre god stabilitet, d.v.s. separation. Detta kan vidare demonstreras genom att luta på underlaget och låta materialet flyta av underlaget. I ett separerande material flyter övre ytan bort först. I en stabil produkt flyter allt material av sammanhängande.

Utflytsmått

MetodInre diameter, mmHöjd, mmVolym, cm³
EN 13454-2Övre 70, lägre 10060344
EN 12706305035
Gamla SS 923519502243
Weber6835127

Appliceringstekniker

Teknik för industriapplikationer


Arbetsinstruktioner för avjämning på industrigolv:

1. Kontrollera utflythastigheten industrigolvmassa. Se till att detta inte görs på underlaget, eftersom överskottsvatten kan orsaka en försvagad yta och missfärgning.


0007392. Vid uppdelning i sektioner ska toppskiktet pumpas i varannan sektion.


0007403. Börja pumpa avjämningsmassan på underlaget i mellanavsnittet.


Roller treatment4. Jämna ytan med tandad spackel eller använd en gallervök för att få en jämn yta.

OBS! En piggroller kan bara användas på lagertjocklekar under 10 mm.

Vid större tjocklekar eller användning av finmaskig roller finns det risk för att materialet skjuts framför rollern.


5. Ta bort avstängarlisten och maskera de två kanterna på mittensektionen med maskeringstejp, minimum 50 mm, tidigast 6 timmar efter påläggningen av avjämningsmassan. Detta för att få en rak och ren fog.


0007686. Applicera avjämningsmassa i den första och tredje sektionen osv. i nivå med de tejpade kanterna på tidigare pumpade sektioner.


7. Ta bort maskeringstejpen efter ca 30 minuter.


0007438. Nästa steg är att applicera efterbehandling, dock kräver olika system olika torktid av den industriella avjämningsmassan.


OBS! Om justeringar är nödvändiga måste de utföras under mjukhetstiden för den valda massan. Efter att avjämningsmassan har härdat, kommer justeringar att kräva avancerad sliputrustning. Den halvhärdade avjämningsmassan är lätt att forma eller skära så vänta inte för länge med att göra nödvändiga justeringar.