floor-stone

Tolerans

Tack vare att Weber avjämningsmassa är självutjämnande till sin natur blir resultatet, vid ett korrekt utförande, en mycket slät och jämn överyta. Då det inte finns några särskilda toleranskrav, kan en erfaren golventreprenör uppnå ett godkänt resultat genom att endast bedöma avjämningsbehovet visuellt. Detta gäller särskilt om läggningen utförs i två steg, dvs en första applicering av grundlagret följd av en slutlig avjämning.

En allmän regel är att höjd- och lågpunkter på undergolvet alltid måste mätas och bestämmas innan läggningsarbetet kan påbörjas.
Slangvattenpass, byggnadslaser eller vattenpass kan användas som mätverktyg. Hur stort avjämningsbehovet är bestäms av det befintliga golvets jämnhet samt det erfoderliga toleranskravet.

  • När det finns behov för hög precision, till exempel i områden där industrimaskiner som t. ex. truckar ska köras i höglager, måste ytan vägas av före avjämning. Nivån på avjämningsbehovet markeras i ett rutmönster med ett avstånd av en meter mellan referenspunkterna. På dessa punkter monteras sedan Weber Golvmarkör i avsedd höjd. Detaljerad mätning och avjämning behövs också på ytor där det finns stora nivåskillnader då det kan bli aktuellt att lägga avjämningen i två steg.
  • nivapinneHöjdnivåerna kan markeras antingen genom att borra hål i golvet, fästa skruv i plastplugg och sedan justera skruven till önskad höjd innan pimning påbörjas eller genom att fästa självhäftande höjdmarkörer på den färdigprimade underlaget.
  • En mer noggrann avvägning av underlaget behövs också för att man skall kunna göra en god uppskattning av materialåtgång före läggning.
  • För enklare arbeten, kan det ofta vara tillräckligt att indikera rätt höjd genom att använda “brukspunkter” av snabbhärdande cementbruk. En erfaren CWG kan med stor precision bedömma avjämningsbehovet över den totala golvytan samt vilken metod som behövs för att göra denna bedömning

OBS! Om man inte gör detta kan även en erfaren golventreprenör löpa risken att det går åt mer material än uppskattat, eller att det färdiga golvet inte uppfyller de fastställda toleranserna samt att fel sorts golvavjämning eller i fel kombination används för läggningen!


Hur ska man mäta?

Golvtoleranser

Tabellen nedan beskriver Webers riktlinjer för hur man uppnår slutliga golvtoleranser. De givna toleranserna baseras på mätlängder av 2 m och 25 cm:

Obs! För att erhålla golvtoleranser av ± 1,5 mm, kontrollera alltid att toleransen har uppnåtts efter applicering av 20 m² golvområde innan du fortsätter applicera avjämningsmassa på större område.