Böhmetest

Testning enligt Böhme prEN 13892-3 är ett test som kan göras om nödvändigt av Weber. Denna test kan endast utföras i ett laboratorium på grund av komplexiteten av testutrustningen. Testning med Böhme prEN 13892-3 bidrar till att säkerställa motståndet mot slipande nötning hos den industriella golvytan och minimerar därför dammgenerering.

Analys och utslag av avslutade tester

Rangordning av de olika materialen baserat på en medelslitning efter 4 kretslopp visar följande resultat:

Bohme method3 250x232

1. Betong K25 + Floor 46504,2 mm
2. Betong K25 + Floor 46304,0 mm
3. Betong K253,1 mm
4. Betong K25 + Floor 46303,1 mm
5. Betong K502,3 mm
6. Betong K25 + Floor 4650 + Peran STB Kompakt2,2 mm
7. Betong K25 + Peran STB Kompakt1,7 mm

Utrustning och testning

Fyrkantiga provkroppar med måttet 71 (± 1,5) mm används. En kraft av 294 (± 3) N, pressar testprovet mot en roterande skiva med slipmedel. Kraften ska utövas centriskt på provkroppen och vertikalt mot ytan av den roterande skivan.

Kontakttrycket mellan provbit och skiva ska vara jämnt distribuerat och motsvara ungefär 0,06 N/mm². Det slipmaterialet som läggs på skivan består huvudsakligen av korund, och slitaget på provkroppen är bestämt efter ett visst antal skivrotationer. Varvtalet hos den roterande skivan är ungefär 30 varv/min.

Efter varje cykel eller 2 rotationer hos skivan med slipmedel rengöres denna och nytt slipmedel appliceras. Provkroppen vändes därvid också 90º. Slitaget på provkroppen mäts efter varje 4 cykler och testen är avslutad efter 16 cykler. Reduktion i tjocklek hos provkroppen uppmäts i 9 punkter med en noggrannhet av minst 0,01 mm. Vikten hos provkroppen bestäms också.

Efter var 4:e cykel bestäms reduktionen i tjocklek hos provkroppen (l), reduktionen av massa (m) och reduktion i volym (v) fastställs. Slutresultatet av testen redovisas som reduktion i volymen hos provbiten. Men av praktiska skäl redovisas reduktionen i tjockleken hos provkroppen som en funktion av antalet rotationer hos den roterande skivan med slipmedel.

Bohme method1 240x170

Bohme method2 240x170