RW-industri

RW-test till EN 13892-5 är en provning som kan utföras vid behov av Weber tillsammans med Certifierade Weber Golventreprenörer. Test med ett rullande stålhjul bidrar till att säkerställa nötningshållfastheten hos industrigolvytan och därigenom minimera dammbildning.

Analys och slutsatser av utförda prov

För att få godkänt resultat från en provning för EN 13892-5 får mängden avnött material ej överstiga det som anges i produktdatabladet för den aktuella industrigolvmassan.

Utrustning och provning

Laboratorieprovning

RWFC indEn provplatta med ett ungefärligt mått på 600 x 600 mm placeras på upplagsbordet. Referensprofiler mäts innan provningen påbörjas. Efter 10 000 cykler i länkhjulsrörelsens längsriktning avbryts provningen, och det avnötta materialet kan vägas. En nötningsprofil mäts ut på varje sida om mittlinjen av länkhjulets kortare rörelse och ungefär 100 mm från den. De bägge nötningsprofilerna löper parallellt med den längre länkhjulsrörelsen.

Fältprovning

Som ovan, men med mobil utrustning. Denna provning utförs när det finns säskilda behov för det, t.ex. vid oenigheter som rör golvets funktion. OBS! Matta limmas på ca 1 m² avjämningsmassa. Provning sker tidigast 5-7 dygn efter efter det att avjämningsmassan lagts.

RWFC tester

Utrustning för fältprovning:

  1. Skyddsram
  2. Skyddslock
  3. Primära och sekundära balkar
  4. Nötningshjul
  5. Stång för vikter
  6. Hjulhållare
  7. Nivågivare
  8. Stödskena
  9. Manöverpanel
  10. Stödfot