Flytande konstruktioner

Kommersiella golv på flytande konstruktioner – alla ytbeläggningar

Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror hus
Kommersiella undergolv på icke ventilerad och ventilerad flytande konstruktion


MHJ beläggningar av avjämningsmassa

Utförandeföreskrifter

Underlaget skall vara rent och jämnt. Väggar och andra fasta vertikala genomföringar genom avjämningsmassan ska förses med Floor 4960 Kantlist eller anpassad kantlist för luftspaltsbildande undergolv.

Det dammsugna underlaget täcks med Floor 4940 Geotextil eller 0,2 mm åldersbeständig PE-folie med överlapp om min 200 mm i skarvarna samt uppvik mot väggar och fasta genomföringar med min 100 mm.

Geotextilen eller PE-folien täcks med Floor 4945 Glasfibernät med min 50 mm överlapp i fogarna eller stålnät ø5c150 med fogarna i samma plan med en rutas överlapp. Avjämningsmassan läggs med en minsta tjocklek enligt tabell 1.

Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF.


MHJ.11 BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA SOM AVJÄMNING AV UNDERLAG FÖR BELÄGGNING

Användningsområde
Undergolv: Golv för bostäder, kontor eller andra kommersiella lokaler på för undergolvet anpassad ytbeläggning (Exempel: matta, keramik/sten, parkett/laminat)

Materialbeskrivning
Som undergolv används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa i skikt enligt tabell 1.

Tabell 1 Materialval baserat på behovet av avjämningstjocklek

MaterialTjocklekTvärdraghållfasthet
Floor 4310 Fibre Flow25-50 mm>1,0 MPa
Floor 4320 Fibre Flow Rapid125-50 mm>1,5 MPa
Floor 4350 Base Flow230-80 mm
Floor 4360 Base Flow Rapid1230-80 mm

1Självtorkande material. Ska beläggas med tätskikt eller matta efter tid enligt för produkten avsett datablad, mätning av relativ fuktighet i underlaget ska ej utföras
2Pumpbart golvbruk för användning som uppfyllnad under annan avjämningsmassa eller klinker utan tätskikt


Funktionskrav

Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50 % RF vid vattentillsats enligt produktdatablad för respektive produkt.

Motståndsförmåga mot rullande stolshjul belastat med 250 N enligt EN 13892-7:

 • Inget släpp får förekomma av PVC-rondellerna efter provning

Kontroll på arbetsplatsen

Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten samt ytjämnheten på 2 meters mätlängd ska utföras innan mattläggning. Vid normaltorkande avjämningsmassa ska även mätning av relativa fuktigheten ske innan installation av ytskiktet.

OBS! NEDANSTÅENDE KRAV ÄR AV WEBER UPPSATTA SÅDANA OCH GÄLLER SOM MINIMIKRAV FÖRUTSATT ATT ANDRA SÅDANA INTE HAR STÄLLTS AV LEVERANTÖREN FÖR YTMATERIAL

Krav på tvärdraghållfasthet:

 • 0,5 MPa (Exempel: Viss textilmatta)
 • 1,0 MPa (Exempel: Klinker, Linoleum, PVC)
 • 1,5 MPa (Exempel: Direktlimmat trä, Polyolefin, Gummi)

Krav på ytjämnhet:

 • Normala krav (Exempel: matta, klinker) ± 0,5 mm
 • Förhöjda krav (Exempel: parkett i skivformat) ± 0,3 mm

Krav på relativa fuktigheten vid användning av min 5 mm lågalkalisk avjämningsmassa:

 • Klinker <95%
 • Mattläggning <90%
 • Tätskikt <85%
 • Direktlimmat trä6 <60%
  (Exempel: Parkett, laminat)

6Vid användning av vissa MS-Polymerlim kan RF-nivån <85% tillämpas.