Tung industri

Golv för tung industri betongunderlag

Tung industri:

Golv utsatta såväl för intensiv trafik och tung rullande utrustning som slipande, repande nötning. (Exempel: lagerlokaler med tung trafik och sand på golvet)

1) weberfloor 4630 Industry Lit, 8-10 mm
2) weberfloor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:10 och 1:3
3) weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra, 0-30mm
4) weberfloor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:5 och 1:3
5) Betongunderlag

Underlag:

Betongens överyta skall vara fri från separationsskikt och föroreningar. Kalkylera normalt med en blästring av överytan före avjämning. Överytans ythållfasthet bör var minst 1,5 MPa. Vid avjämning på ung betong bör man såga upp fogar i avjämningsskiktet vid krymp- och arbetsfogar i den underliggande betongen.

Vid renovering av industrigolv är det lämpligt att utföra en ingående tillståndsanlys av den befintliga betongplattan, dels avseende överytans ythållfasthet, dels avseende kommande rörelser i konstruktionen på grund av främst trucktrafik och fuktexponering. Dessa rörelser kan ge upphov till sprickbildning i avjämningsmassan. Sådan sprickbildning kan kontrolleras genom att man lägger in fogar i golvet. En annan faktor som kan vara problem med äldre betongplattor är att de är uppbyggda som tvåskiktskonstruktioner med svag vidhäftning mellan över och underbetong. I sådana fall kan det med hänsyn till framtida trafikbelastningen var nödvändigt att avlägsna den gamla överbetongen och bygga upp det nya golvet från underbetongens överyta.

Primning:

Under slitskiktsmassan primas med weberfloor 4716 Primer, 2 ggr. Primer späds första gången 1:10 och andra gången 1:3 med vatten. Under upprättningsmassan räcker det normalt med en gång 1:3. OBS! Vid flerskiktsläggning vänta minst 12 timmar innan primern appliceras på det första skiktet. För golv som ligger utomhus under långvarig fuktbelastning kan primern stärkas upp genom att torrpulver av weberfloor 4630 Industry Lit borstas in i primern innan den torkat. För parkeringsdäck och terrasser där man önskar täta för vattenläckor via sprickor i betongunderlaget kan primern ersättas med cement-plastbaserad elastisk tätslamma. Vid dessa specialkontruktioner, kontakta alltid Weber.

Avjämning:

Prefabricerade betongbjälklag med stora spännvidder eller platsgjuten betong med stora sättningar, nedböjningar etc avjämnas lämpligen i två omgångar.

Betongens överyta rättas upp med weberfloor 4600 Industry Base alt. weberfloor 4602 Industry Base Extra 0-30 mm. Slutavjämning sker med ett ca 10 mm jämntjockt skikt med weberfloor 4630 Industry Lit.

Ytbehandling:

För att underlätta städning rekommenderas en impregnering av avjämningsmassans yta, se under Ytbehandling i navigeringsmenyn.

Vid tillämpning på enskilt objekt kontakta alltid Weber och eventuellt annan ingående leverantör för kontroll av konstruktionens tillämpbarhet.