Medeltung industri

Golv för medeltung och tung industri med höga planhetskrav betongunderlag

Medeltung industri:
Golv utsatta för intensiv trafik av medeltunga och tunga truckar med såväl massiva gummi- som luftgummihjul. (Exempel: lagerlokaler, höglager)

1) Floor 4610 Industry Top, 6-8 mm
2) Floor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:10 och 1:3
3) Floor 4600 Industry Base , 0-30 mm
4) Floor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:5 och 1:3
5) Betongunderlag

Underlag:
Betongens överyta skall vara fri från separationsskikt och föroreningar. Kalkylera normalt med en blästring av överytan före avjämning. Överytans ythållfasthet bör var minst 1,5 MPa. Vid avjämning på ung betong bör man såga upp fogar i avjämningsskiktet vid krymp- och arbetsfogar i den underliggande betongen.

Vid renovering av industrigolv är det lämpligt att utföra en ingående tillståndsanlys av den befintliga betongplattan, dels avseende överytans ythållfasthet, dels avseende kommande rörelser i konstruktionen på grund av främst trucktrafik och fuktexponering. Dessa rörelser kan ge upphov till sprickbildning i avjämningsmassan. Sådana sprickbildningar kan kontrolleras genom att man lägger in fogar i golvet. En annan faktor som kan vara problem med äldre betongplattor är att de är uppbyggda som tvåskiktskonstruktioner med svag vidhäftning mellan över- och underbetong. I sådana fall kan det med hänsyn till framtida trafikbelastningen var nödvändigt att avlägsna den gamla överbetongen och bygga upp det nya golvet från underbetongens överyta.
Underlagets ythållfasthet kontrolleras genom att överytan provrengöres före läggning av en provyta. Ythållfastheten bestäms med vidhäftningsmätningar på provytan.

Primning:
Under slitskiktsmassan primas med Floor 4716 Primer, 2 ggr. Primer späds första gången 1:10 och andra gången 1:3 med vatten. Under upprättningsmassan räcker det normalt med en gång 1:3.

Avjämning:
Prefabricerade betongbjälklag med stora spännvidder eller platsgjuten betong med stora sättningar, nedböjningar etc avjämnas lämpligen i två omgångar.

Betongens överyta rättas upp med Floor 4600 Industry Base upp till 30 mm. Slutavjämning sker i ett jämntjockt skikt med Floor 4602 Industry Base Extra.

Ytbehandling:
Floor 4610 Industry Top kan ytbehandlas med de flesta golvfärger, t ex vattenspädbar epoxi och beläggningsmassor av härdplasttyp. Vid val av ytbehandling skall dock hänsyn tas till fuktförhållanden i underlaget. Vid beläggning med massa av härdplasttyp rekommenderas att överytan ruggas upp med slipmaskin, ytfräs eller vakuumbläster. Beläggningsmassan läggs i en tjocklek om minst 3 mm.

För att underlätta städning rekommenderas en impregnering av avjämningsmassans yta, se under Ytbehandling i navigeringsmenyn.

Vid tillämpning på enskilt objekt kontakta alltid Weber och eventuellt annan ingående leverantör för kontroll av konstruktionens tillämpbarhet.