Golv för lätt industri betongunderlag

Lätt industri:

Golv utsatta för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare, enstaka körningar med lätt truck (total vikt <3,5 ton) med luftgummihjul. (Exempel: lätt monteringsindustri.)

1) weberfloor 4602 Industry Base-Extra, 8-10 mm
2) weberfloor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:10 och 1:3
3) weberfloor 4600 Industry Base, 0-30 mm
4) weberfloor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:5 och 1:3
5) Betongunderlag

Underlag:

Betongens överyta skall vara fri från separationsskikt och föroreningar. Kalkylera normalt med en blästring av överytan före avjämning. Överytans ythållfasthet bör var minst 1,5 MPa. Vid avjämning på ung betong bör man såga upp fogar i avjämningsskiktet vid krymp- och arbetsfogar i den underliggande betongen.

Vid renovering av industrigolv är det lämpligt att utföra en ingående tillståndsanlys av den befintliga betongplattan, dels avseende överytans ythållfasthet, dels avseende kommande rörelser i konstruktionen på grund av främst trucktrafik och fuktexponering. Dessa rörelser kan ge upphov till sprickbildning i avjämningsmassan. Sådan sprickbildning kan kontrolleras genom att man lägger in fogar i golvet. En annan faktor som kan vara problem med äldre betongplattor är att de är uppbyggda som tvåskiktskonstruktioner med svag vidhäftning mellan över- och underbetong. I sådana fall kan det med hänsyn till framtida trafikbelastning vara nödvändigt att avlägsna den gamla överbetongen och bygga upp det nya golvet från underbetongens överyta.

Underlagets ythållfasthet kontrolleras genom att överytan provrengöres före läggning av en provyta. Ythållfastheten bestäms med vidhäftningsmätningar på provytan.

Primning:

Under slitskiktsmassan primas med weberfloor 4716 Primer, 2 ggr. Primer späds första gången 1:10 och andra gången 1:3 med vatten. Under upprättningsmassan räcker det normalt med en gång 1:3.

Avjämning:
Prefabricerade betongbjälklag med stora spännvidder eller platsgjuten betong med stora sättningar, nedböjningar etc avjämnas lämpligen i två omgångar.

Betongens överyta rättas upp med weberfloor 4602 Industry Base upp till 30 mm. Slutavjämning sker i ett ca 10 mm jämntjockt skikt med weberfloor 4602 Industry Base.

Ytbehandling:

weberfloor 4602 Industry Base kan ytbehandlas med de flesta golvfärger, t ex vattenspädbar epoxi och beläggningsmassor av härdplasttyp. Vid val av ytbehandling skall dock hänsyn tas till fuktförhållanden i underlaget. Vid beläggning med massa av härdplasttyp rekommenderas att överytan ruggas upp med slipmaskin, ytfräs eller vakuumbläster. Beläggningsmassan läggs i en tjocklek om minst 3 mm.

För att underlätta städning rekommenderas en impregnering av avjämningsmassans yta, se under Ytbehandling i navigeringsmenyn.

Vid tillämpning på enskilt objekt kontakta alltid Weber och eventuellt annan ingående leverantör för kontroll av konstruktionens tillämpbarhet.