Vidhäftande konstruktioner

Kommersiella golv på vidhäftande underlag – alla ytbeläggningar

Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror hus
Kommersiella undergolv på vidhäftande konstruktion


MHJ beläggningar av avjämningsmassa

Utförandeföreskrifter

Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. Fläckar eller ytor som ej uppfyller kraven på vidhäftning (Exempel: färg, olja, damm och cementhud) skall tas bort från underlaget. Svaga fläckar i underlaget som ej kan avlägsnas armeras med i underlaget fastbultat stålnät ø5s150. Det dammsugna underlaget primas med Floor 4716 Primer. Primningen blandas enligt tabell 1 och borstas in i underlaget. Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF.

Tabell 1. Blandningsförhållanden

UnderlagAndel Primer + Vatten
Betong1 + 3
LECA Bjälklag1 + 3
Lättbetong1 + 3
EPS Cement1 + 3
Golvspånskiva5 + 1
Golvgipsskiva5 + 1
Trä5 + 1
Sten / Keramik¹1 + 1
Rostskyddat stål / järn1 + 0

¹Strö i spackelpulver och borsta den våta primern


MHJ.11 BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA SOM AVJÄMNING AV UNDERLAG FÖR BELÄGGNING

Användningsområde
Undergolv: Golv för bostäder, kontor eller andra kommersiella lokaler på för undergolvet anpassad ytbeläggning (Exempel: matta, keramik/sten, parkett/laminat).

Materialbeskrivning
Som undergolv används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa i skikt enligt tabell 2.

Tabell 2. Materialval baserat på behovet av avjämningstjocklek

MaterialTjocklekYtdraghållfasthet
weberfloor 110 Fine 24-30 mm>1,5 MPa
Floor 4160 Fine Flow Rapid242-30 mm>1,5 MPa
Floor 4310 Fibre Flow35-50 mm>1,0 MPa
Floor 4320 Fibre Flow Rapid344-50 mm>1,5 MPa
Floor 4350 Base Flow520-80 mm
Floor 4360 Base Flow Rapid520-80 mm

2Tjocklek vid läggning på lättbetong 6-10 mm
3Tjocklek vid läggning på lättbetong 6-20 mm
4Självtorkande material. Ska beläggas med tätskikt eller matta efter tid
enligt för produkten avsett datablad, mätning av relativ fuktighet i
avjämningsmassan ska ej utföras.
5Pumpbart golvbruk för användning som uppfyllnad under annan
avjämningsmassa eller klinker utan tätskikt.


Funktionskrav

Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50 % RF vid vattentillsats enligt produktdatablad för respektive produkt.

Motståndsförmåga mot rullande stolshjul belastat med 250 N enligt EN 13892-7:

  • Inget släpp får förekomma av PVC-rondellerna efter provning

Kontroll på arbetsplatsen

Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten samt ytjämnheten på 2 meters mätlängd ska utföras innan mattläggning. Vid normaltorkande avjämningsmassa ska även mätning av relativa fuktigheten ske innan installation av ytskiktet.

OBS! NEDANSTÅENDE KRAV ÄR AV WEBER UPPSATTA SÅDANA OCH GÄLLER SOM MINIMIKRAV FÖRUTSATT ATT ANDRA SÅDANA INTE HAR STÄLLTS AV LEVERANTÖREN FÖR YTMATERIAL

Krav på tvärdraghållfasthet:

  • 0,5 MPa (Exempel: Viss textilmatta, PVC, linoleum, klinker)
  • 1,0 MPa (Exempel: Gummi)
  • 1,5 MPa (Exempel: Direktlimmat trä, Polyolefin)

Krav på ytjämnhet:

  • Normala krav (Exempel: matta, klinker) ± 5 mm
  • Förhöjda krav (Exempel: parkett i skivformat) ± 3 mm

Krav på relativa fuktigheten vid användning av min 5 mm lågalkalisk avjämningsmassa:

  • Klinker <95%
  • Mattläggning <90%
  • Tätskikt <85%
  • Direktlimmat trä6 <60% (Exempel: Parkett, laminat)

6Vid användning av vissa MS-Polymerlim kan RF-nivån <85% tillämpas. [/av_textblock]