Kritiska områden

Arbetsinstruktioner – Kritiska Områden – Weber Designgolv

Innehåll

Tillfälligt skydd

OBS! Skydda alltid det färdiga golvet tills allt byggnadsarbete i lokalen är avslutat.

 • Observera att minsta väntetid innan det färdiga golvet kan förses med en ytbehandling är 6-8 timmar vid 20°C.
 • Om golvet utsätts för belastning av hjultrafik och punktbelastning och risk för fallande verktyg, skydda golvet med 4-6 mm hårdpressade träfiberplattor.
 • Om golvet endast utsätts för gångtrafik, skydda golvet med papp eller liknande pappersmaterial.

Golvvärme

OBS! Ingen golvvärme bör användas i kombination med Weber Designgolv Design Colour eftersom golvvärme ökar risken för sprickor.

Konstruktionsrörelser

OBS! Konstruktionsrörelser i byggnadsstommen/golvstrukturen påverkar det Estetiska golvet eftersom det kan öka risken för sprickor.

 • Sprickor relaterade till konstruktionsrörelser är vanligen breda och följer raka linjer.

Exponeringsnivåer av olika användningsområden

 • Olika områden i en affär är utsatta för olika nivåer av trafik och slitage. Detta måste övervägas för rengörings- och underhållsprocedurer.
 • Vid ingångsområden med direkt tillträde till gatan utanför, bör alltid någon form av smutsskyddande matta användas.

Anslutning till sammansättningsdetaljer

Alla anslutningar till t.ex. rulltrappor, hissar och elektriska uttag måste vara öppna antingen genom:

 • Användning av kantlist runt sammansättninsdetaljerna, toppskiktet fyllt med elastiskt mjukfog.
 • Eller genom inskärning av fogar som fylls med elastiskt mjukfog i förbindningslinjen mellan sammansättningsdetaljerna och golvbruket.

Renovering/tillbyggnad

 1. Vid renovering eller tillbyggnad av golvområden, följ existerande fogar, spårmönster etc, eller om detta inte är möjligt, skär en rak fog.
 2. Ta bort material ner till den bärande konstruktionen, ursprungsunderlaget, eller ner till armeringen, om sådan har använts.
 3. Bygg upp den nya golvkonstruktionen enligt Webers allmänna specifikationer angående det berörda underlaget.

OBS! Det renoverade eller tillbyggda golvområdet kan skilja sig i färg i jämförelse mot den existerande toppskiktets yta, en skillnad som är orsakad av normal föråldring, nötning och slitageexponering.

Ansvar av Huvudentreprenören

 1. Anvisa erfoderlig vattentillförsel och elektricitet för pumpsmaskiner.
 2. Anvisa erfoderlig beredning/installeringsområde för maskiner (pumplastbilar)
 3. Anvisa erfoderlig containers för avfall.
 4. Anvisa erfoderlig förvaringsområden av material.
 5. Tillse förutsättningar på arbetsplatsen angående: läggningstemperatur, RF i luften, fuktnivå hos underlaget, och torkförhållanden enligt specifikationen som står i tillhörande produktdatablad. Alla åtgärder som behövs för att verifiera att alla dessa villkor bemöts är huvudentreprenörens ansvar.
 6. För att minska risken för krympsprickor, säkerställ att golvet inte utsätts för direkt solljus under läggning och torkning från t.ex fönster, och luftdrag, extern förvärmning, luftventilering eller luftkontitionering.
 • Små fina sprickor < 0,2 mm kan uppstå i golvet. Sådana sprickor syns främst när golvet utsätts för väta, t.ex. i samband med våtstädning. Dessa sprickor är emellertid rent visuella skavanker och påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.
 • Om hela byggnadskonstruktionen rör sig, t.ex. p.g.a. sättningar, eller om betongunderlaget rör sig, exempelvis krymper, kan genomgående sprickor i storleksordningen 0,2-2 mm uppstå eftersom avjämningsskiktet ofta inte kan överbrygga de krafter som uppstår.
 • Sprickor kan även uppstå p.g.a. dålig vidhäftning eller om underlaget har svag ytstyrka.