header-garage-overplan

Parkeringsgarage övre plan, vattentätning – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Förberedelser

Förberedelse av underlag – beroende på underlag:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Avlägsning av löst material och grundrengöring av underlaget
  • Grovavjämning och förbättring av bristfälliga underlag i förekommande fall

Rengör underlaget med en kvast, allt damm och skräp på ytan bör dammsugas. Mindre bitar och höjdskillnader kan slätas ut med Floor 4040 eller med lös, ren sand.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan applikationsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
fuktmätning< 4 % av vikt
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) av de uppgivna värdena i tabellen, behövs speciell ytbehandling vilket visas t.ex. i kapitlet svaga ytor.


Underlagsförberedelse

Underlagsförberedelse – beroende av underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget genom slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen som anges i Underlagsguiden.


Utjämnande av underlaget

När grovhetsmätningen visar högre resultat än 1,5 mm, måste ytan avjämnas.

Om den uppmätta grovheten är mellan 1,5 mm och 5 mm kan skrapspackling utföras:
Skrapspackling på betong

Före skrapspackling måste betongunderlaget grundas med ca. 400 g/m² Ergoflex DUR 500. Skrapspacklingen appliceras sedan våt på vätan och beströs med kvartssand 0,2 – 0,7 mm.
För blandande av skrapspacklingen är fyllnadsproportionerna en del härdplast och 3 delar av den färdigblandade sandbrytningen (uppmätt per vikt) eller sand blandad enligt tabellen nedan.

Sand för skrapspackling:

sand, eller
30% (av vikt) silikatdamm (typ SP) 30% (av vikt) kvartssand 0,1 – 0,4 m 40% (av vikt) kvartssand 0,7 – 1,2 mm

Primning polyment Ergoflex Dur 500

polyment Ergoflex Dur 500 (ca. 300 – 500 g/m²) flyts ut på den preparerade ytan och sprids jämnt med hjälp av en gummiskrapa eller en lammuppsroller och undvik att pölar bildas. Den våta primern strös lätt med eldstorkad kvartssand 0,2 – 0,7 mm (åtgång ca. 800 g/m²). Undvik fullständigt utströende.


Ytbeläggning – membran polyment Ergobit

imm-019Svetsningen av polyment Ergobit tjocklagerspont måste utföras med en flerlågig propangasbrännare. Både undersidan av den bituminösa sponten och betongunderlaget skall värmas med lågor. Det bindande medlet skall flyta från sponten till grunden och frambringa en synbar svällning medan sponten rullas ut. Polyment Ergobit måste omedelbart pressas på underlaget. Det är väsentligt att en god vidhäftning kan tryggas över hela ytan. Fogarna tätas genom överlappning av materialet på minst 8 cm och kräver inte någon extra limning.


Ytbeläggning – slitlager varmasfalt

asphaltTemperaturen hos det skyddande lagret med varmasfalt bör inte överstiga 240 °C, där 220 °C är den mest lämpliga temperaturen.

Frånsett dessa instruktioner utföres hantering av sponter likväl som förberedelse och grundning enligt våra arbetsriktlinjer ”Tätning av anläggningsbyggnader med metallfri, polymermodifierad ERGOBIT Bituminös Spont”.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C / maximum +40°C
  • Yttemperaturen måste vara 3°C högre än vid daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximum 75% / vid +30°C maximum 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, vilket kan resultera i bildande av bubblor (t.ex. vid direkt exponering av solljus)