header-arbetsbild-avjamning

Komfortgolv – arbetsinstruktioner

Innehåll


Förberedelse

Substrate-toothingFörberedelse av underlag – beror på underlaget:

  • Rengöring
  • En grov avjämning av ytan före montering av systemplattorna eller valfritt extra installationsskikt EPS-skivor.

Ytan måste vara torr och fri från ytföroreningar och andra orenheter, allt damm och restmaterial ska dammsugas upp från ytan. Mindre ojämnheter och oregelbundheter i golvet, som höjdskillnader hos fabrikstillverkade element kan jämnas av med torkad sand för att få en stabil applicering av värmeplattorna.


Valfritt installationsskikt

Detta valfria skikt kan användas till avlopp, vattenrör, elektriska installationer eller vid andra behov av mellanliggande skikt.

Små installationsbehov kan enkelt göras i ett skikt på 30-50 mm EPS-skivor, i vilka ”omega-formade” skenor skärs med en värmeskärare.

Finns det många rör är det enklare att göra en hel kanal och binda ner rören i en bunt. Håligheten fylls med tjockflytande bruk eller massa så att det bildar ett jämnt
stöd för systemplattorna.

Rören kan även borras ner via mellanliggande bjälklag och ledas in i innertaket under eller genom självbärande golvstomme.

Tjockare skikt, för avloppsrör och för att fylla ut stora håligheter och ojämnheter kan göras med konstruktioner av Leca, EPS-cement eller dolomit.

EPS-PipeCutting

Electrical-pipes-multi

Weber komfort-skivor

Innan du lägger Weber komfort-skivorna måste du försäkra dig om att ytan är torr och att avjämningsskiktet eller det utjämnande skiktet har torkat ut helt. Weber Floor 4960 kantlister måste monteras mot alla väggar och rör.

Dessa uppfyller två funktioner: Först för att ge utrymme för avjämningsskiktet att röra sig de få millimeter som behövs beroende på fukt och värmeexpansion, och sedan för att akustiskt separera avjämningsskiktet från alla vertikala konstruktioner.

Det behövs tre olika sorters skivor för en komplett montering av Komfort-golvet:

  • Floor 4900 Spårskiva. En 35 mm tjock stegljuds-EPS med 8 spårade modulplattor med 0,5 mm aluminium inmonterad i EPS-skivan. Varje aluminiumplatta har dubbla spår, vilket möjliggör ett vattenrörsavstånd på 150 mm vid kallare ytor och mer sparsamt avstånd på 300 mm vid de flesta andra ytor.
  • Floor 4901 Vändskiva. En 20 mm tjock stegljuds-EPS med 8 flata modulplattor med 0,5 mm aluminum helt limmade på EPS-skivan. Vattenrören kan lätt vändas ovanpå dessa moduler. Plattorna används också för att göra ”portar” för att leda rören från värmekretsarna till värmecentralen.
  • Floor 4902 Fyllnadsskiva. En 20 mm tjock stegljuds-EPS för att fylla i de återstående tomrummen där aluminiummodulerna på 300 x 300 mm inte passar längre.

När Komfort-plattorna monteras börjar man från de omgivande väggarna med att använda en rad med en halv hörnplatta (skär 300 x 1200 mm) följd av spårade plattor i full storlek. När motsatta väggen nås installeras igen en rad med halva hörnplattor. Återstående luckor fylls med skurna bitar av justerplattan. Dessa kan också användas för rum med svår geometri eller när golvet är genomborrat med avloppsrör och liknande. Ytor nära värmecentralen bör täckas med hörnplattor för att kunna få en mer flexibel rördragning.

OBS! Alla plattor har måtten 1200 x 600 mm. Aluminummodulerna är 284 mm, med ett avstånd på 16 mm mellan dem. Detta görs för att systemet ska få en diffusionsöppenhet, vilket hindrar fukt att kondensera mot aluminiumet i fall där andra fuktbarriärer är inbyggda i systemet (som epoxifärg längst upp)


Läggning av skivor – Bildspel

Applicering av Weber Komfort-skiva

Snabb och enkel installation även med svåra rumsgeometrier.

  • Floor 4900 Spårskiva.
  • Floor 4901 Vändskiva.
  • Floor 4902 Fyllnadsskiva.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.


Värmerör

Som värmerör används vanligtvis PEX eller rör av komposit-material. Spåren på Weber komfortgolvsplattor är utformade för rör på Ø 16 – 17 mm. För att golvvärmesystemet ska få högsta möjliga effekt rekommenderas att värmekretsarna påbörjas vid ytterväggarna. Detta beror på att temperaturen ofta är högre nära värmecentralen. Ytorna nära värmecentralen och vid rörsvängar som ska monteras på hörnplattor fästs vid plattorna med elektriska klämmor och skruvar.

Det ingående vattnet är vanligtvis 23-30°C och vattnet som kommer tillbaka kyls ner med 1-4 °C. Dessa temperaturer är beräknade av VVS-konsulten och ingående vattentemperatur justeras vanligtvis med en utomhustermostat, medan cirkulationen per rum regleras av en rumstermostat.

Längden på rörkretsarna, pumpens tryck, rumsytan och det använda golvytmaterialet påverkar också dessa temperaturer. Därför utförs installationen av VVS-konsult.

Pipe-laying-lowres

Pipes at heating central

Pipe turns


Flytande skikt

GeotextileFloor 4940 geotextil separerar den färska avjämningsmassan från värmesystemet under och hindrar massan att flyta in i isolerplattorna. Denna speciella geotextil är noggrant utvald med hänsyn till täthet mot läckage och formbarhetsegenskaper som garanterar ett snabbt och säkert slutresultat. Geotextilen rullas ut på plattorna. Anslutande delar tejpas och det flytande skiktet måste vikas upp vid alla vertikala konstruktionselement. Detta så att inte efterföljande avjämningsmaterial kan rinna ner.


Ytbjälklag

Före läggning av avjämningsmassan måste Floor 4945 glasfibernät läggas ut. När nätet läggs ut är det viktigt att se till att kanterna överlappas med 50 mm.

Tre olika avjämningsmassor kan användas för att ge ett bärande och värmefördelande skikt för Weber Komfortgolv.

Floor 4350
En fiberförstärkt cement baserad grovavjämning som utformats för flytande golv med upp till 80 mm tjocklek. Den minsta tjockleken är 25 mm, vilket ger en tillräcklig punktlastkapacitet och en god ljudreducering till ett moderat pris. Om PVC eller linoleum ska användas behövs slipning och manuell finspackling.

Floor 4310
En fiberförstärkt, elastisk cementbaserad avjämningsmassa med högt polymerinnehåll. Rekommenderas om PVC eller linoleum ska användas och när separat finspackling vill undvikas (lätt slipning rekommenderas fortfarande beroende på högt fiberinnehåll). Minsta tjockleken är 25 mm och den maximala tjockleken är 50 mm.

Floor 4320
En självtorkande och fiberförstärkt, elastisk cementbaserad avjämningsmassa med högt polymerinnehåll. Rekommenderas vid snabb mattläggninav av PVC eller linoleum (efter 3 dygn). Ingen finspackling behövs (lätt slipning rekommenderas fortfarande beroende på högt fiberinnehåll). Minsta tjockleken är 25 mm och den maximala tjockleken är 50 mm.

Alla material pumpas direkt på geotextilen i rekommenderad tjocklek och avjämnas genom att den färska massan wobblas.

OBS! Ren Portlandcementbaserade massor eller betong är inte lämpliga för Weber Komfortgolv, beroende på att aluminiumet reagerar (gasavgivning) med det höga pH-värdet i den fuktiga betongen!

pumping on comfort floor

wobbling on comfort floor


Efterbehandling

4720Om Floor 4350 eller Floor 4310 läggs ut på värmeplattorna måste Floor 4716 Primer användas som membranhärdare. Läggningen görs så snart ytan är absorbent (har torkat ljusgrå), vanligen dagen efter pumpningen.

Denna produkt gör att golvet torkar ut mer jämnt och på ett mer kontrollerat sätt. Detta förhindrar eventuell sprickbildning och kantresning. Floor 4716 måste appliceras på golvet med ett blandningsförhållande på 1:5 (Floor 4716 : vatten) senast tre dagar efter läggningen av avjämningsmassan och sedan spridas ut jämnt med en mjuk borste. Undvik pölbildning. (För mer detaljer se: Minskning av uttorkningshastigheten)


Ytterligare råd”>

Ytterligare råd

Ytbeläggningen kan läggas när torkförhållandena är lämpliga. Specificerade värden för ytbeläggningen baseras på ett torrt underlag, en rumstemperatur på 20°C och en relativ fuktighet på 50%. Luftavfuktare, luftdrag och för höga temperaturer måste undvikas.

Normala lägenheter kan ofta göras utan fogar. Om geometrin är ofördelaktig (smala långa korridorer eller stora ytor där hela området är avdelat skiljeväggar, rekommenderar vi att man gör en tillfällig fog, genom att bjälklaget skärs ca 5 mm djupt vid sådana kritiska ställen. Om bjälklaget skulle spricka, kommer det spricka kontrollerat vid dessa ställen, men ändå hållas samman av glasfibernätet. Om ytmaterialet kräver ett fog- och sprickfritt golv, kan dessa dummy-fogar installeras så snart krympningen har upphört, d.v.s. när massan har torkat ut helt.

Eftersom värmerören är helt under avjämningsskiktet, är risken för att skada dessa när dummy-fogarna skärs väldigt liten. Värmerören kommer inte heller att skadas av att avjämningsskitet har några fogar, eftersom de inte är inbäddade i detta skikt.

Dilatationsfogarna i golvkonstruktionen måste inte nödvändigtvis genomföras, eftersom avjämningsskiktet flyter helt fritt, oberoende av golvbjälklagets dilatationsfogar. Däremot kan vi erbjuda ett fogfritt flytande golv, som också öppnar möjligheten för fogfri plattsättning, också vid stora ytor.

Mer information:

Observera att små knappt synbara sprickor kan uppstå beroende på byggnadsgeometrin eller underlaget. Dessa är emellertid endast optiska sprickor, och har ingen inverkan på golvets vidhäftningsförmåga eller lastkapacitet. Se avsnittet Undvik sprickor >

Anslutning av värmecentral >