Allmänna arbetsinstruktioner – Weber Designgolv Colour

Innehåll

OBS! För detaljerad information se underlags- och appliceringsguiden.


Förberedelser

Rengöring:

Shot-blasting 640Innan läggning av avjämningsmassan påbörjas måste befintligt underlag rengöras ordentligt.

 • Avlägsna all gammal golvbeläggning, speciellt återstående mjuk golvbeläggning som PVC, linoleum, textil, även klister och asfalt måste avlägsnas helt.
 • Det befintliga underlaget (betong, cementbaserad avjämningsmassa) slungblästras eller diamantslipas.
 • Noggrann dammsugning.

Fogar:

 1. Lokalisera och kartlägg alla rörelsefogar och bredare sprickor i golvkonstruktionen. Det finns risk att dessa speglas/överförs till avjämningsmassan.
 2. Rörelsefogar anordnas genom hela golvkonstruktionen (hela sektionen av golvmaterial (bas + toppskikt) genom användning av fogprofiler.
 3. Arbetsfogar och sprickor, läckor och hål måste förfyllas före primning.
 4. Om fogar inte förmodas röra sig, lämna dem utan vidare behandling.
 5. Om ett rutat fogmönster för visuell effekt används, justera fogmönstret för att passa med de identifierade fogarna i undergolvet.
 6. För att undvika igensättning ska golvbrunnar tätas noga innan avjämningsarbetet påbörjas.

Kantlist:

Soft strip1 640En kantlist (weberfloor 4960) (polyetylenskum), 3-5 mm i tjocklek, bör användas mot alla vertikala konstruktioner, som väggar och pelare.

Primning av underlag (betong eller cementbaserad avjämning):

Applicera två lager av primer weberfloor 4716, utspädd 1:5 och 1:3 (koncentrerad primer; vatten) på underlaget (betong eller cementbaserad avjämning).

OBS! Vissa underlag kan behöva mer primning beroende på sin porositet.
OBS! Primern borstas in i det rengjorda underlaget. Undvik pölar. Vid primning eftersträvas att en tunn heltäckande film bildas.

Armering

OBS! Om tvivel finns angående underlagets hållfasthet, draghållfasthetsstyrka < 1.5 N/mm2 (MPa), eller risk för rörelse i existerande underlag, armera ALLTID basskiktet genom användning av fastskjutet armeringsnät.

Ett stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, maskvidd 100-150 mm bultas ner på underlaget med en bultpistol.

 1. Lägg ut ett stålarmeringsnät på underlaget. Placera nästa stålarmeringsnät intill det första nätet. Det andra nätet skjuts in i det första, säkerställ att järnen ligger bredvid varandra. I hörnor, där fler än två nät möts måste stänger kapas bort för att näten ska kunna ligga i ett plan.
 2. Fäst varje nät med 1 – 6 bultar. Använd en bricka för att fixera varje stålarmeringsnät i gränsande hörna av nästa nät. Säkerställ att varje nät är ordentligt nerbultat för att undvika att det reser sig när någon går på det under applicering av avjämningsmassan.

Armering bildspel

Stålarmeringsnät

I följande visas appliceringen av stålarmeringsnät, inklusive avskärning och nerbultning i underlaget. Speciell uppmärksamhet bör utövas när två mattor överlappar. Nätens järn bör placeras precis intill varandra och bultas ner tillsammans genom att använda en perforerad list.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.

Maskiner och blandning

Under pumpning av avjämningsprodukter för Design Colour använd något av följande maskinsystem:

 • Weber pumpbil. Slanglängd på minst 80 m med en minsta dimension av 38 mm.
 • Weber blandarpump 852 tillsammans med trågpump P25. Blandarpump 852 ska inte användas ensam vid blandning av Design Colour.
 • Blandarpump Duo-mix 2000. Slanglängd minst 60 m med en minsta dimension av 32 mm.
 • Under användning av liten pump vid läggning av toppskiktet, använd alltid ett statiskt blandningsrör (korvdödare) och en nätstrumpa vid utloppet av slangen. Använd en fjärrkontroll som är kopplad till pumpen.
 • Kontrollera konsistensen av massan fortlöpande under blandning genom att testa utflytsegenskaperna. För att säkerställa att rätt vattenmängd används bör utflytsmåttet vara i enlighet med produktdatabladet för den använda avjämningsmassan. Utflytsmåttet dokumenteras i kvalitetsdokumentet pumprapport. Under utflytstesten, kontrollera även att materialet är homogent blandat och inte separerar.

Maskiner & Blandning bildspel

Följande bildserie visar hur man sätter upp den lilla blandningspumpen och fyller säckar med avjämningsmaterial. Vidare, pumpning av materialet genom nätstrumpan och avfallspartiklarna

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.

Utflytstest bildspel

Följande bildserie visar utförandet av utflytstestet från fyllning av ringen med avjämningsmassa till borttagning av ringen och mätning av flytförmågan.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.

Applicering av basskiktet – weberfloor 4600

Avjämningstolerans:

 • Kartlägg underlagets höjdnivåer med ett nivåinstrument, t.ex. laser eller vattenpass, för att avgöra vilken tjocklek som behövs till basskiktet.
 • Använd Weber självhäftande höjdmarkörer som hjälpmedel. De fästs på det primade underlaget och skärs av vid rätt höjd.

Avjämna underlaget med weberfloor 4600, weberfloor 4310 eller weberfloor 4360:

 1. Kontrollera utflytsmåttet av basskiktet, weberfloor 4600/4310/4360.
 2. Pumpa basskiktet på det primade underlaget. Vid avjämningskrav < 30 mm läggs weberfloor 4310 som basskikt, alternativt där hög belastning kommer att råda eller där krav på snabb uttorkning finns används weberfloor 4600 Design Colour Base. Vid större avjämningskrav, 20-70 mm, används weberfloor 4360 Base Flow Rapid.
  • Om armeringsnät används, se till att basskiktet täcker armeringsnätet ordentligt.
  • Underlagstemperatur och omgivande lufttemperatur bör vara 10-25 ºC. Underlagsytan bör vara så torr att den absorberar primern.
  • Materialet bör lagras i inomhusklimat före läggningen. Vid användning av för kallt material riskeras att vissa tillsatser inte kan lösas upp under blandning. En för hög temperatur ändrar utflytsegenskaperna av det blandade materialet och kan dessutom förorsaka tidig gelning av materialet.

Applicera toppskiktet – Läggning av toppskiktet (weberfloor 4650)

Primning av basskiktet:

 1. priming mix4Applicera två skikt av weberfloor 4716 primer, utspädd 1:10 och 1:3 (koncentrerad primer: vatten) på basskiktet.
 2. Applicera det första primerskiktet så fort basskiktet är gångbart och ytan är torr, och det andra skiktet så fort det första skiktet har absorberats.
 3. Målet är att få ett tunt, men tätt membran.
 4. Använd en mjuk borste för att applicera primern och för att avlägsna överskott av primermaterial från ytan. Primern borstas in i ytan i två omgångar.
 5. När primern har format en film på ytan, vanligtvis efter 2-4 timmar, kan toppskiktet appliceras.

Pumpning av toppskiktet (weberfloor 4650):

 1. Pumping top layer 640Kontrollera att alla säckar har samma produktionsdatum och färg.
 2. Dela upp golvet i sektioner, 8-15 meter breda, genom att använda Weber självhäftande avstängarlist. Markera alltid ut en rak linje för fixering av avstängarlisten.
 3. Kontrollera utflytsmåttet hos golvmassan.
 4. Det första materialet bör alltid pumpas in i ett kärl för att undvika vatten eller överskottsmaterial på ytan, vilket kan orsaka defekter i det visuella utförandet.
  Kärlet bör alltid hållas i närheten under pumpningen ifall problem skulle uppstå med blandningen. Använda alltid en fjärrkontroll till blandningspumpen.
 5. Börja pumpa weberfloor 4650 i ett jämnt lager med en tjocklek av 6 – 8 mm, i varje uppdelad sektion
  • T.ex. golvyta på 45 meters bredd är indelad i 3 sektioner om 15 meters bredd.
  • Börja pumpning av avjämningsmassan på basskiktet i den första och tredje sektionen i våder.
  • Varje ny våd bör läggas mot den gamla så fort som möjligt för att materialet ska kunna flyta samman och forma en jämn yta.
 6. Under läggning, kratta lätt och släta till ytan av det nylagda materialet med tandad spackel för att avlägsna skum på ytan eller ränder orsakade av slangens rörelse samt för att få en jämn yta.
 7. Avlägsna avstängarlisterna. Maskera de två kanterna av den första och tredje sektionen mot mittensektionen med maskeringstejp, minimum 50 mm bred, tidigast 6 timmar efter applicering av toppskiktet för att försäkra en rak och ren fog utan något spill på tidigare lagda sektioner.
 8. Pumpa det valda golvmaterialet i mittensektionen i nivå med de tejpade kanterna av föregående pumpade sektioner.
 9. Ta bort maskeringstejpen efter ungefär 30 minuter.

OBS! Torra material bör lagras i inomhusklimat före läggningen. Vid användning av för kallt material riskeras att vissa tillsatser inte kan lösas upp under blandning. En för hög temperatur ändrar utflytsegenskaperna av det blandade materialet och kan dessutom förorsaka tidig gelning av materialet.


Ytbehandling

Se avsnittet Ytbehandling för detaljerad information om installeringsråd.

 • Säkerställ att avjämningsytan är ren och fri från damm när ytbehandlingen appliceras. Använd skoskydd!

OBS! Före läggning av någon efterbehandling, läs alltid tillverkarens produktdatablad och appliceringsråd!

Ytbehandling bildspel

I följande visas appliceringen av ytbehandling inklusive blandning och applicering på underlaget. Särskild uppmärksamhet bör riktas under de första 3 – 5 minuterna för att hålla ytan konstant blöt med materialet.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.

Kritiska punkter

 • Under varma förhållanden, säkerställ att slangarna är skyddade mot exponering av direkt solljus, för att förhindra att materialet hårdnar i slangarna.
 • Under väldigt kalla förhållanden, förläng längden av slangarna. Detta höjer materialets temperatur under pumpningsprocessen.
 • Ett bra klimat vid läggning och härdning är en temperatur på 20 ºC och en relativ luftfuktighet på ungefär 50%.
 • Undvik alltid direkt exponering av solljus, t.ex från fönster, och luftdrag, externa värmare, luftkonditionering under de första dagarna.
 • Torra material bör lagras i inomhusklimat före läggningsverksamheten. Vid användning av för kallt material riskeras att vissa tillsatser inte kan lösas upp under blandning. En för hög temperatur ändrar utflytsegenskaperna av det blandade materialet och kan dessutom förorsaka tidig gelning av materialet.
 • weberfloor 4650 är ett cementbaserat material och kan användas direkt. Ett resultat kan vara att nyansen av den härdade golvytan kan variera beroende på de använda råmaterialen. Lätt variation i färg kan förekomma under läggningsprocessen (variation i vattentillsatsvolymen, som bearbetas på ytan). De produktspecifika färgerna är inte jämförbara med färgkortet.
 • Toppskiktets påverkan av smuts och vätskor är jämförbart med en tät betong.
 • Förskjutnings- och rörelsefogar från underlaget bör byggas upp genom hela golvkonstruktionen.
 • Sprickor kan förekomma beroende på underlagets egenskaper och om maximal rekommenderad beläggningstjocklek har överskridits.
 • Hårfina sprickor kan förekomma. Dessa är emellertid enbart optiska skavanker och inverkar inte på golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.
 • Tidiga punktlaster kan lämna små fördjupningar, eftersom materialet då fortfarande är under härdning.

< Tillbaka till huvudmenyn: Arbetsinstruktioner