header-sprickoverbryggning

Parkeringsgarage övre plan, spricköverbryggande lager – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan läggningsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
fuktmätning< 4 % av vikt
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) av de uppgivna värdena i tabellen, behövs speciell ytbehandling vilket visas t.ex. i kapitlet svaga ytor.


Underlagsförberedelse

Underlagsförberedelse – beroende av underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget genom stålsandsblästring, skrapning eller slipning enligt informationen som anges i Underlagsguiden.


Utjämning och förfyllnad av underlaget

Om underlaget är mycket obearbetat och ojämnt behövs ett grundlager. I sådana fall använd avjämningsmassan Floor 4610 vilken pumpas på underlaget till önskad yttjocklek och i sektioner som mäter 6 till 8 meter i bredd. När sektionerna fylls se till att du arbetar i ett vådliknande mönster, varje ny våd läggs till den gamla våden så fort som möjligt så att massan kan flyta ihop. Efteråt jämnas ytan till medan den fortfarande ej har hårdnat genom att använda en tandad spackel, t.ex. T 60. Produktdatabladet måste beaktas.

OBSERVERA: Pumpa alltid produkterna med en kontinuerlig blandarpump. Mängden vatten som tillsätts måste specificeras motsvarande den kontinuerliga blandaren och mätas med utflytstest. Korrektheten av den tillsatta mängden måste kontrolleras före och efter utförande (se produktinformationsblad).

För mer information se även avsnittet för grundfyllning i underlagsguiden.


Primning polyment 1460

Frankfurt 4Polyment 1460 primer måste appliceras jämnt på den preparerade ytan och fördelas jämnt med en gummiraka eller en lammulls roller.

Materialåtgång ca. 300 – 500 g/m².

Pölbildning måste undvikas. Då det nästa lagret är en flexibel ytbeskiktning i det spricköverbryggande systemet strös den färska primern med eldstorkad kvartssand 0,4 – 0,8 mm (åtgång ca. 1 kg/m²).


Ytbeläggning – spricköverbryggande lager

bond coatPolyment 3700 PU hälls på den sandade och härdade polyment Primer 1460 och fördelas jämnt genom användning av en slät eller en tandad spackel. Ytan måste rollas med hjälp av en piggroller.

På lutande eller vertikala ytor måste du lägga till det tixotropiska medlet Floor 4917 tillsättas till materialet. Om polyment 3700 PU används som flexibelt lager är det inte tillåtet täcka det med kvartssand, då det kan förlora sina spricköverbryggande effekter om det görs på annat sätt.

Materialåtgång ca. 2,2 kg / m²

OBSERVERA: Väntetiden mellan det spricköverbryggande lagret och slitlagret skall inte överstiga 24 timmar vid en omgivande temperatur på ungefär 20°C.


Ytbeläggning – slitlager

blinding wearingPolyment 3750 PU (förfyllt med 20% (av vikt) torkad kvartssand 0,1- 0,3 mm) appliceras på ett härdat men ej sandat flexibelt lager. Väntetider mellan applicering av det spricköverbryggande lagret och slitlagret måste observeras väldigt noggrant.

Materialåtgång 1,7 kg/m²

För att dess halksäkra egenskap ska uppnås, täcks det färska slitlagret helt och hållet med eldstorkad kvartssand, ex. 0,7 – 1,2 mm. Restsand måste borstas bort eller tas bort genom dammsugning efter att materialet har torkat.


Ytbeläggning – toppskikt

top coating 2Polyment 6060 PU appliceras endast på halksäkra ytbeskiktningar strödda med eldstorkad kvartssand. Ytan måste vara torr och ren, dvs. fri från varje ämne som kan orsaka vidhäftningssläpp. Överskottet av kvartssand måste avlägsnas från ytbeskiktningen innan appliceringen påbörjas. Den tidigare ytbeskiktningen måste sitta stadigt fast på underlaget, ythållfastheten måste vara minst 1,5 N/mm². Polyment 6060 PU fördelas jämnt genom användning av en gummiskrapa eller lammullsroller och undvik pölildning. Rolla materialet i korsande riktningar.

Materialåtgången är ca. 700 g /m².


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C / maximum +40°C
  • Yttemperaturen måste vara 3°C högre än vid daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximum 75% / vid +30°C maximum 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, vilket kan resultera i bildande av bubblor (t.ex. vid direkt exponering av solljus)

OBSERVERA: detta system är inte lämpligt i länder där dubbdäck är tillåtna.