Allmänna arbetsinstruktioner – Weber Design Grinded Stone

Innehåll

OBS! För detaljerad information se underlags- och appliceringsguiden.

Förberedelser

Rengöring:

Shot-blasting 640Innan läggning av avjämningsmassan påbörjas måste befintligt underlag rengöras ordentligt.

 • Avlägsna all gammal golvbeläggning, speciellt återstående mjuk golvbeläggning som PVC, linoleum, textil, även klister och asfalt måste avlägsnas helt.
 • Det befintliga underlaget (betong, cementbaserad avjämningsmassa) slungblästras eller diamantslipas.
 • Noggrann dammsugning.

Fogar:

  1. Lokalisera och kartlägg alla rörelsefogar och bredare sprickor i golvkonstruktionen. Det finns risk att dessa speglas/överförs till avjämningsmassan.
  2. Rörelsefogar anordnas genom hela golvkonstruktionen (hela sektionen av golvmaterial (bas + toppskikt) genom användning av fogprofiler.
  3. Arbetsfogar och sprickor, läckor och hål måste förfyllas före primning. Därefter kan armeringsnät läggas ut, se vidare avsnitt armering nedan.
  4. Om fogar inte förmodas röra sig, lämna dem utan vidare behandling. Obs! Fina mikrosprickor kan aldrig uteslutas.
  5. Täta alltid golvbrunnar noga innan avjämningsarbetet påbörjas, för att undvika igensättning.

Kantlist:

Soft strip1 640En självhäftande mjuk kantlist (weberfloor 4960) (polyetylenskum), 3-5 mm i tjocklek, bör klistras mot alla vertikala konstruktioner, som väggar och pelare.

Primning av underlag (betong eller cementbaserad avjämning):

Applicera två lager av primer weberfloor 4716, utspädd 1:5 och 1:3 (koncentrerad primer; vatten) på underlaget (betong eller cementbaserad avjämning).

 1. Spädning 1:5, flödigt. Överskottet stryks bort med gummiskrapa eller mjuk borste.
 2. Spädning 1:3. Överytan fuktas heltäckande med en korthårig mopp, gummiskrapa eller mjuk borste

OBS! Primern borstas in i det rengjorda underlaget. Undvik pölar. Vid primning eftersträvas att en tunn heltäckande film bildas.
OBS! Sugande underlag kräver mer primer än icke sugande underlag.


Armering

OBS! Om tvivel finns angående underlagets hållfasthet, draghållfasthetsstyrka < 1.5 N/mm2 (MPa), eller risk för rörelse i existerande underlag föreligger, armera basskiktet genom användning av ett fastskjutet armeringsnät.

Ett stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, maskvidd 100-150 mm bultas ner på underlaget med en bultpistol.

 1. Lägg ut ett stålarmeringsnät på underlaget. Placera nästa stålarmeringsnät intill det första nätet. Det andra nätet skjuts in i det första, säkerställ att järnen ligger bredvid varandra. I hörnor, där fler än två nät möts måste stänger kapas bort för att näten ska kunna ligga i ett plan.
 2. Fäst varje nät med 1 – 6 bultar. Använd en bricka för att fixera varje stålarmeringsnät i gränsande hörna av nästa nät. Säkerställ att varje nät är ordentligt nerbultat för att undvika att det reser sig när någon går på det under applicering av avjämningsmassan.

Maskiner och blandning

När man ska blanda och pumpa DuroStone kan man använda något av följande maskinsystem:

 1. Weber pumpbil. Slanglängd 60 m med en minsta diameter om 38 mm.
 2. Weber liten blandarpump med efterblandningskärl, t.ex. m-tec Duo-mix 2000. Slanglängd 40 m med en diamter om 32 mm.
 • Under användning av liten pump vid läggning av toppskiktet, använd alltid ett statiskt blandningsrör (korvdödare) vid utloppet av slangen. Använd en fjärrkontroll som är kopplad till pumpen.
 • Innan pumpningen påbörjas måste slangen smörjas omsorgsfullt med weberfloor 4650 DuroColour (samma färg som bakgrundsfärgen hos det valda DuroStone-materialet.
 • Kontrollera konsistensen av massan fortlöpande under blandning genom att testa utflytsegenskaperna. Flytmåttet skall hos weberfloor 4635 DuroStone vara 190-200 mm, bestämt enligt Weber standard (flytring 35 x 66 mm). Kontrollera även att materialet är homogent blandat och inte separerar.
 • Vid rengörning efter pumpning skall alltid en rengörningsboll användas som pressar den färksa massan genom slangen. Rengöringsbollen används för att den färksa massan inte får komma i direkt kontakt med tvättvattnet. Om detta sker kan tvättvattnet laka ur finmaterialet så att den kvarvarande grova massan kan bilda agglomerat som kan plugga igen hålet.

Applicering av basskiktet

Avjämningstolerans:

Ojämna under lag måste avjämnas med ett basskikt. För slitlagret krävs att underlaget ska vara så väl plant +/- 2 mm på 2 meters mätlängd som jämt i detalj. Det är således inte tillräckligt att underlaget är plant utan det ska vara så jämt att tjockleken ska kunna kontrolleras i varje punkt med en precision av +/- 1 mm.

 • Plana underlag med små avjämningskrav slipas med HTC diamantslipsystem.
 • Vid stora avjämningskrav läggs weberfloor 4600 DuroBase eller weberfloor 4360 Base Flow Rapid på ett rent underlag.
 1. Kartlägg underlagets höjdnivåer med ett nivåinstrument, t.ex. laser eller vattenpass, för att avgöra vilken tjocklek som behövs till basskiktet.
 2. Använd Weber självhäftande höjdmarkörer som hjälpmedel. De fästs på det primade underlaget och skärs av vid rätt höjd.

Avjämna underlaget med weberfloor 4600, weberfloor 4310 eller weberfloor 4360:

 1. Kontrollera utflytsmåttet av basskiktet, weberfloor 4600/4310/4360.
 2. Pumpa basskiktet på det primade underlaget. Vid avjämningskrav < 30 mm läggs weberfloor 4310 som basskikt, alternativt där hög belastning kommer att råda eller där krav på snabb uttorkning finns används weberfloor 4600  Design Colour Base. Vid större avjämningskrav, 20-70 mm, används weberfloor 4360 Base Flow Rapid. vanligtvis till en tjocklek från 8-30 mm (weberfloor 4600) respektive 30-70 mm (weberfloor 4360).
  • Om armeringsnät används, se till att basskiktet täcker armeringsnätet ordentligt.
  • Underlagstemperatur och omgivande lufttemperatur bör vara 10-25 ºC. Underlagsytan ska vara så torr att den absorberar primern.
  • Materialet bör lagras i inomhusklimat före läggningen. Vid användning av för kallt material riskeras att vissa tillsatser inte kan lösas upp under blandning. En för hög temperatur ändrar utflytsegenskaperna av det blandade materialet och kan dessutom förorsaka tidig gelning av materialet.

Applicera toppskiktet – Läggning av toppskiktet (weberfloor 4635)

Primning av basskiktet:

 1. priming mix4Applicera två skikt av weberfloor 4716 primer, utspädd 1:10 och 1:3 (koncentrerad primer: vatten) på basskiktet.
 2. Applicera det första primerskiktet flödigt så fort basskiktet är gångbart och ytan är torr. Överskottet av primern avlägsnas med en gummiskrapa.
 3. Vid primerskikt två fuktas ytan heltäckande med en korthårig mopp eller en gummiskrapa.
 4. Målet är att få ett tunt, men tätt membran.
 5. När primern har format en film på ytan, vanligtvis efter 2-4 timmar, kan toppskiktet appliceras.

Pumpning av toppskiktet (weberfloor 4635):

Pumping top layer 640

Att notera vid uppstart:

 1. Kontrollera att alla säckar har samma produktionsdatum och färg.
 2. Håll alltid en tillräcklig stor behållare i bereskap där material som inte uppfyller konsistenskraven kan deponeras (man behöver normalt 100-150 liters volym för inställning av rätt flytmått).
 3. Använd alltid en statisk efterblandare vid slangens utsläppsmynning.

Pumpning:

 1. Dela upp golvet i sektioner, upp till 10 meters bredd, genom att använda Weber självhäftande avstängarlist (weberfloor 4965). Markera ut en rak linje för fixering av avstängarlisten.
 2. Kontrollera utflytsmåttet hos golvmassan.
 3. Det första materialet ska pumpas in i ett kärl för att undvika vatten eller överskottsmaterial på ytan, vilket kan orsaka defekter i det visuella. Kärlet bör alltid hållas i närheten under pumpningen ifall problem skulle uppstå med blandningen. Använda alltid en fjärrkontroll till blandningspumpen.
 4. Vid pumpningen läggs weberfloor 4635 i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snabbt som möjligt för att materialet ska kunna flyta ihop till en jämn beläggning.
 5. Obs! ytstrukturen hos weberfloor 4635 ska vara något kornig, inte så slät som en vanlig avjämningsmassa. Kornigheten i ytan indikerar att massan har en tilräcklig mängd större ballast nära ytan och att massan inte har separerat.
 6. KrattningDuroStoneUnder läggningen ska massan kammas med en lövräfsa av med ca. 5 mm breda tänder för att ballasten ska fördelas över ytan på ett bra sätt. Krattningen sker i mjuka drag längs med våderna där krattan dras ända ner i boten av massan.
 7. Beläggningstjockleken hos weberfloor 4635 (rekommenderad tjocklek är 10-15 mm) kontrolleras fortlöpande med en måttstock.
 8. Beläggning ska följa planheten i underlaget.

OBS! Om massan läggs med för hög vattenhalt, innebär detta inte bara en lägre hållfasthet, men också att mera material måste slipas bort för att frigöra hårdballasten. Golvet blir också mycket svårare att slipa. Anrikningen av fint material och polymer i ytan försvårar slipningen. För låg vattenhalt kan ge för ojämn yta och att massan avluftas dåligt vilket kan resultera i att det bildas många små porer i ytan.


Ytbehandling

Se avsnittet Slipning och ytbehandling för detaljerad information om slipning och ytbehandling för att få fram Design Grinded Stone-golvets färdiga yta.

OBS! Före läggning av någon efterbehandling, läs alltid tillverkarens produktdatablad och appliceringsråd!