Viktig information Weber Design Grinded Stone

A. Reparation av lokala skador

Skador eller installationsfel på begränsade områden kan repareras på ett sätt så att den reparerade ytan flyter relativt väl in i det omgivande golvet.

 1. Begränsa den skadade ytan genom att skära raka gränslinjer ner till underlaget. Använd en med diamantskiva försedd såg utrustad med dammutsug.
 2. Bila bort det skadade materialet mellan gränslinjerna och dammsug underlaget.
 3. Prima underlaget med weberfloor 4716 primer (se tidigare primerråd i Arbetsinstruktioner) och fyll på med ny massa weberfloor 4635 Duro Stone till en nivå ca. 2 mm över det omgivande golvet.
 4. Slipa den nya härdade massan ner till det existerande golvet (följ hela slipspecifikationen, se Slipning och ytbehandling).

B. Reparation av sprickor

Om sprickor som bredare än 0,5 mm uppstår kan dessa repareras enligt nedan:

 1. Öppna upp sprickan genom att använda en slipmaskin försedd med en diamantsliptrissa och dammutsug.
 2. Dammsug sprickan noga.
 3. Prima sprickan med weberfloor 4716 primer (förhållande 1:10, en del primer och 10 delar vatten).
 4. Fyll sprickan med pastablandning av Floor 4635 Duro Stone (beträffande blandningsförhållandet se specifikationen för toppmassan).
 5. Pressa ner pasta i sprickan med ett spackelverktyg.
 6. Efter 24 timmar finslipas ytan med slipsteg 4 (vid användning av HTC 130) fortsätt med de efterföljande stegen i slipprocessen.

Observera:

 • Om sprickor uppstår på grund av rörelser i stommen kan dessa öppnas efter reparation.
 • För att åstadkomma bästa utseende bör de sista polerstegen göras över en större yta än enbart lokalt över sprickorna.

C. Reparation av porer

Ibland kan porer uppstå i ytan. Porerna kan i princip ha tre orsaker:

 1. Porer som beror av luft från underlaget, ofta kallade ”pin-holes” uppstår när primern inte har bildat en film som tillräckligt väl förseglar underlaget. Primerfilmen skall förhindra att vatten från den färska massan sugs ned i underlaget och pressar upp luft från porerna genom den delvis gelade avjämningsmassan och bildar en por i den senare. Detta problem kan uppstå när underlaget har en temperatur som som ligger under den föreskrivna eller att underlaget är extrem sugande. Naturligtvis är bristfälligt utförd primning också en vanlig orsak.
 2. Porer orsakade av det faktum att all luft som följer med massan vid blandningen inte hinner lämna massan innan denna har tjocknat in. Denna typ av porbildning kan uppstå när massan lagts ut med för styv konsistens.
 3. Ballastkorn som har rivits ut från ytan vid de tidiga slipstegen. Det beror på att inte massan härdat tillräckligt innan slipningen påbörjats.

Allmänt sett är det mycket svårt att fylla små hål (< 1mm) med reparationsmassa. När massan pressas in i de fina porerna gör den instängda luften motstånd. Å andra sidan har dessa porer mindre betydelse för golvets funktion.

När man reparerar porerna:

 1. Blanda till en mycket flytande pasta med samma färg som bakgrundsfärgen i Duro Stone.
 2. Pastan i spids över ytan och arbetas ned i porerna med en tung slipmaskin försedd med poleringverktyg.
 3. När pastan har härdat över natten kan slipprocessen fortsätta.

D. Temporärt skydd

Skydda alltid det färdigställda golv under byggtiden genom att täcka golvet med lämpligt skivmaterial.

 • Observera att minsta väntetid innan man kan täcka golvet är 6 – 8 timmar vid 20°C.
 • Om golvet utsätts för hjultrafik och koncentrerade laster bör det täckas med en 4-6 mm hårdpressad träfiberskiva.
 • Vid enbart fottrafik, täck med kartong eller motsvarande.

E. Golvvärme

Golvvärme skall normalt inte användas i kombination med Weber Duro Stone då golvvärme medför ökad risk för krympsprickor.


F. Stomrörelser

Rörelser i byggnadsstommen påverkar ett designgolv, eftersom rörelserna medför en ökad risk för sprickbildning. Sprickor relaterade till stomrörelser är ofta relativt breda. Om golvet inte är bomt kan sprickor lagas genom att sprickan vidgas så mycket att pasta av weberfloor 4635 kan pressas ned i sprickan. Lagningen primas med weberfloor 4716 och massa av weberfloor 4635 pressas ned i sprickan. Massan får härda över natten och ytan slipas och poleras.

G. Delytor med olika belastning och slitage

 • Delområden i butiker och andra lokaler är utsatta för olika belastning och slitage. Detta måste man ta hänsyn till vid golvets rengöring och underhåll.
 • Entréytor med direkt anslutning till gatan bör alltid skyddas med någon slags entrématta.

H. Genomföringar för rör, elledningar, maskinkomponenter mm.

Lämna ordentliga ursparingar för rör, elledningar, maskinkomponenter, etc. i golvet. Eftertäta runt kompomonenterna med lämpligt material.

I. Renovering, utvidgning av golvyta och komplettering

 1. Om renoveringsbehov uppstår eller om golvytan skall utvidgas bör avgränsningslinjerna anpassas till naturliga begränsningslinjer i golvet.
 2. Ta bort weberfloor 4635 helt och hållet inom det avgränsade området.
 3. Ta bort materialen ner till stomkonstruktionen eller ned till armeringsnätet om ett sådant använts.
 4. Bygg upp den nya golvkonstruktionen enligt Weber standardspecifikation med hänsyn tagen till det aktuella underlaget.

Observera att det renoverade eller utvidgade golvet kan skilja i färg jämfört med det befintliga golvet.

J. Skötselinstruktioner

Periodiskt underhåll görs med skurmaskin försedd med Twister ® Green samt Twister ® Cleaner, doserad enligt anvisningarna på förpackningen.

Daglig städning: Dammsugning, fuktmoppning med Twister ® Cleaner doserad enligt annvisningarna på förpackningen. Blir ytan för fet är det lämpligt att alternera med ett effektivt allrengöringsmedel.

K. Huvudentreprenörens ansvar

 1. Anvisa uttag för vatten och ström till blandar och pumputrustningen.
 2. Anvisa plats för maskinutrustningen samt för silos och pumpbilar.
 3. Anvisa container för avfallshantering.
 4. Anvisa lagerplats för torrbruksmaterialet.
 5. Skapa de föreskrivna förhållandena på arbetsplatsen, temperaturer, RF, fukthalt i underlaget och torkförhållandena i enlighet med Weber produktdatablad. Alla mätningar nödvändiga för att verifiera att dessa villkor är uppfyllda är huvudentreprenörens ansvar.
 6. I syfte att minska risken för att krympsprickor skall uppstå, säkerställ att golvytan under läggningen inte utsätts för direkt solljus från t.ex. fönster, drag, värmefläktar och luftkonditioneringsaggregat.