header-flerskiktssystem

Weber lättviktsinstallationsgolv – Tvåskiktssystem

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information om utvärdering av underlaget och arbetsförfaranden, se guiden underlag och applicering.

Förberedelser

Förberedelser av underlag:

  • Förbättring av svagt underlag om möjligt, annars avlägsnas för svaga underlag
  • Rengöring
  • Primning (EPS-cement)
  • Upprättande av höjdmarkeringar

Vid flytande skikt ska PE-folien alternativt weberfloor 4940 geotextilduken vikas upp mot alla vertikala konstruktioner och man måste se till att inget material kan komma in bakom uppviket.

Grundskikt

base 4515 2a) EPS-cement blandas med antingen satsblandare, planblandare eller med blandarvsip i tunna och appliceras därefter antingen för hand alternativt pumpas på plats. Produkten kan blandas med ett brett vattenspann vilket gör att konsitensen kan varieras från jordfuktig till näst intill självutflytande. Nästa steg är att uppnå en jämn och slät yta genom att släta ut bruket med en rätbräda.

b) Cementbunden Leca: vid användning måste bindemedlet kombineras med den lösa lättklinkern och blandas i brukspumpens blandningsbehållare eller cementblandaren. Den färdiga blandningen appliceras sen på underlaget i en tjocklek av 30 – 300 mm, antingen manuellt eller med hjälp av maskin och avjämnas genom utslätning med rätbrädan.

Receptförslag:

  • Snabbtorkande. Blanda 40 liter Leca 2-6 mm, 40 liter Leca 4-10 mm, 20 kg cement (Snabbhårdnande cement eller Byggcement) med 6,8 liter vatten (vattenmängden anpassas efter fukthalten i Lecan).
  • Normaltorkande. 40 liter Leca 2-6 mm, 40 liter Leca 4-10 mm, 50-100 kg Weber Cementbruk A. Vattenhalten anpassas så att ett fuktigt bruk erhålles.

c) Lös Leca blåses ut med blåsledning med luftavskiljare. Lecabädden avvägs lämpligen med lasermottagare monterad på en fotplatta. Höjden kan sedan finjusteras med en raka. Använd “Lecaskor” för att underlätta arbetet på den lösliggande Lecan.

De andra avjämningsskikten kan nu appliceras direkt på EPS-cementen och den cementbundna Lecan. Om ett flytande skikt läggs ut måste man se till att det är uppvikt längs alla vertikala konstruktioner för att undvika att avjämningen rinner ner bakom lagret.

OBS! Kontrollera alltid fordrad vattenmängd innan produkten blandas (se produktdatablad)

Belastningsfördelande skikt

Innan läggning av avjämningensskiktet ovanpå installationsskiktet, måste weberfloor 4945 glasfibernät läggas ut på EPS-cementen och cementbundna Lecan. Kanterna på glasfibernätet ska överlappa varandra med 50 mm. Vid lös Leca läggs stålarmering Ø 4-5 mm, 100-150 mm maskvidd på glidskiktet (weberfloor 4950 alternativt weberfloor 4940). Stålarmeringsmattorna läggs med instick, d.v.s. näten skjuts in i varandra med ungefär en halv rutas bredd. Stänger måste kapas i hörn.

Avjämningsmassa weberfloor 4320 (snabbtorkande) och weberfloor 4310 (normaltorkande) kan appliceras (manuellt eller med maskin) med en tjocklek av 20 mm (för vidhäftning) eller 25 mm 4320 på ett flytande skikt på EPS-cement eller cementbunden Leca alternativt 30 mm 4310 på flytande skikt. Lös Leca beläggs med ett skikt om minst 30 mm weberfloor 4310. Efter applicering slätas materialet ut med en tandad spackel.

Weber avjämningsmassa ska beläggas med en ytbeläggning när de har torkat ut till erforderligt fukttillstånd. Se Webers fuktmanual rörande torktider för olika ytbeläggning samt rekommenderade torkklimat.

Efterbehandling

4720Om weberfloor 4320 eller weberfloor 4310 läggs på ett flytande skikt eller isolering eller om materialet inte kan beläggas inom den erforderliga torkningstiden, använd weberfloor 4716 primer som efterbehandlingsmedel. Dessa produkter skyddar golvavjämningen mot för snabb uttorkning vilket kan leda till sprickbildningar. Appliceringen utförs så snart som möjligt efter det att ytan är absorberande (har torkat till en ljusgrå färg framträder), vanligtvis dagen efter pumpningen.

Efterbehandlingen ser till att golvet torkar ut jämnare och på ett mer kontrollerat sätt och minskar därmed risken för sprickbildning. weberfloor 4716 ska appliceras på golvet med ett blandningsförhållande av 1:5 (weberfloor 4716 : vatten) senast tre dagar efter installation av golvavjämningen och sen spridas ut jämnt med en gummiskrapa. Undvik pölbildningar under denna process då detta kan leda till att en film bildas som lägger sig ovanpå golvavjämningen. (För mer information se: Efterbehandlare). Undvik pölbildning.

OBS! Applicering på asfaltsunderlag måste hanteras som ett flytande skikt. Specifikationerna för efterbehandlingsmedlen weberfloor 4716 gäller även i detta fall.

Toppbeläggning

Bild 5Vid användning av klinker ska den normala fästmassan weber flow fix användas. Om natursten används ska den snabbtorkande weber flow fix rapid användas som systemfästmassa.

För mer information se även plattsättning av keramiska plattor.

För andra ytbeläggningar, följ tillverkarens anvisningar.


Ytterligare rekommendationer

Ytbeläggningen kan läggas när underlaget har torkat till erforderlig fukttillstånd. Givna torktider gäller generellt för ett torkklimat med en rumstemperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet av 50%. Luftavfuktare, luftdrag och för höga temperaturer bör undvikas.

Vid systemlösningar för flytande skikt bör fogar inpassas. Ett foglöst område kan läggas upp till en yta på 40 m² och en bredd på högst 6 m. En sidoproportion av 2:1 ska vara målvärdet. Vid speciella konstruktionsförhållanden och speciell rumsgeometri bör extra fogar installeras, t. ex. skiljeväggar, utskjutande väggar, olika brukstjocklek, dörröppningar osv. Expanderande fogar och förskjutningsfogar ska användas inom byggnadens stödjande skikt.

Observera att små sprickor kan uppkomma. Dessa sprickor är endast visuella skavanker och påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.