header-weekendren-golv-ytbelaggning-2

Weekend-renovering för golv med ytbeläggningar

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information om värdering av underlaget och arbetsförfaranden, se guiden underlag och applicering


Förberedning

Förberedning av underlag – beror på underlag:

 • Avlägnande av gamla golvmaterial
 • Förbättring av defekt underlag om applicerbart
 • Rengöring (blästring, slipning, sugning)
 • Applicering av fordrade fogar vid kompositkonstruktioner
 • Upprättande av höjdmarkeringar

Underlaget måste rengöras med en borste, dammsugas och därefter primas med Floor 4716 acrylatprimer (blandförhållande: 1:3 /primer : vatten) eller epoxiprimer beroende av underlag. Ytan primad med epoxiprimer måste täckas helt med kvartssand. Överflödig sand måste dammsugas av efteråt.

Slipning

Primning weberfloor 4716

Primning epoxiprimer

Primning epoxiprimer med kvartssand

Fyllnad av lokala håligheter

 • Defekta områden, om det behövs, så som klumpar och brister upp till ett djup av 50 mm kan avjämnas med ett tixotropt handspackel typ weberfloor 4040.
 • Efter ungefär tre timmar kan påföljande arbete påbörjas.

Armering

Om nödvändigt, applicera weberfloor 4945 glasfibernät på det befintliga underlaget.

 • Webers glasfibernät placeras ovanpå underlaget eller på det flytande skiktet, tex. PE-folie, geotextil, ljudisolering osv. med en överlappning av minst 50 mm.
 • Om fiberduk används ska glasfibernätet placeras i samma längdriktning som fiberduken för att minimera risken av att golvmassan läcker igenom.
 • När glasfibernätet appliceras på ljudisolering är rekommendationen att båda ändar av nätet fästs i isoleringen/underlaget med smältlim.

Underlagssituation

Applicering av weberfloor 4945 glasfibernät

Fixering av weberfloor 4945 glasfibernät

Fixering av weberfloor 4945
glasfibernät med smältlim

Flytande skikt (isolering eller flytande skikt)

 • Om inte tillräcklig vidhäftning vid underlaget kan garanteras måste weber golvavjämning appliceras på ett flytande skikt eller, om nödvändigt, ett isolerande skikt.
 • För en flytande konstruktion ska det flytande skiktet vara av antingen geotextil av klass 2, plastfolie eller PE-folie.
 • På alla resta byggnadskomponenter och rörgenomföringar måste kantlister av minst 8 mm installeras. Det flytande skiktetn ska appliceras på det befintliga underlaget och dessutom vikas upp längs väggarna och vertikala konstruktioner. Geotextilen placeras med en överlappning av minst 200 mm för att undvika risken av läckage från avjämningsmassan. I hörn och vid rörgenomföringar är rekommendationen att använda självhäftande tejp och weber membran SUPERFLEX 1.
 • Använd alltid armerande nät ovanpå det flytande skiktet, se ovan.

Läggningsråd

Val av produkter beror på skiktets tjocklek och underlagets allmänna kondition.

weberfloor 4160 Fine flow rapid,i vidhäftande konstruktion, kan appliceras med en skikttjocklek av 2 – 30 mm.

weberfloor 120 Reno (fiberarmerad), i vidhäftande konstruktion, kan appliceras med en skikttjocklek av 4 – 50 mm.

Flytande skikt: När avjämningsmassan ska appliceras på ett flytande skikt kan endast weberfloor 120 Reno användas med en minsta skikttjocklek av 25 mm. Fibrerna ger en ökad säkerhet för underlag vilka är svåra att bedömma och förbättrar egenskaperna vid risk för sprickbildning.

Efter pumpning ut på golvet slätas båda produkterna ut med en tandad spackel, tandat blad eller en slätspackel.

Toppbeläggning/efterbehandling

Vidhäftande konstruktion:

Ovanpå weber självavjämnande massor ska ytmaterial installeras så snart som det har torkat ut ordentligt. Därför måste följande rekommendationer observeras:

weberfloor 4160 Fine flow rapid och weberfloor 120 Reno är redo att beläggas efter en dag gällande plattor, efter sju dagar för parkettgolv och laminat och efter tre dagar för alla andra golvbeläggningar.

Vid vidhäftande konstruktioner behövs vanligtvis ingen efterbehandling. Det finns alltså ingen anledning att efterbehandla vid konstruktion på ett flytande skikt eller isolering om weberfloor 120 Reno beläggs inom den fordrade tiden för torkning (se ovan).

Konstruktion på flytande skikt eller isolering:

Om weberfloor 120 Reno eller weberfloor 140 Nova läggs på ett flytande golv eller isolering , använd efterbehandlaren weberfloor 4790. Appliceringen utförs så snart som möjligt då ytan är absorberande (har torkat tills ljusgrå), navnligvis dagen efter pumpningen.

Denna produkt ser till att golvet torkar ut jämnare och på ett mer kontrollerat sätt samt förhindrar eventuella sprickbildningar och nerbrytningar av bjälklaget. weberfloor 4790 måste appliceras på golvet med ett blandningsförhållande av 1:2 (weberfloor 4790 : kranvatten) senast tre dagar efter installation av det tunna bruket och sen spridas ut jämnt med en gummiskrapa. Pölbildningar måste absolut undvikas under denna process då det kan bilda en film som lägger sig ovanpå. (För mer information se: Efterbehandlare)

OBS! Applicering på asfaltsunderlag måste hanteras som ett flytande skikt, tex. specifikationerna för efterbehandlarenweberfloor 4790 gäller även i det här fallet.

Ytterligare råd

Torkförhållandena avgör när ytbeläggningen kan appliceras. Indikationerna för när ett underlag kan beläggas refererar till ett torrt underlag, en rumstemperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet av 50%. Luftavfuktare, vinddrag och för höga temperaturer måste undvikas.

Vid systemlösningar på flytande skikt måste bruket inpassas med fogar. Ett foglöst område av bruk är möjlig upp till en storleksarea av 40 m² och en sidolängd av högst 6 m. En sidoproportion av 2:1 ska vara målvärdet. När det gäller vissa konstruktionsförhållanden och speciell rumsgeometri måste tillfälliga fogar installeras, tex. skiljeväggar, framskjutande väggar, olikheter i brukets tjocklekar, dörröppningar osv. För byggnaden måste expansionsfogar införas .

Var god observera att små hårfina sprickor kan uppstå pga. byggnadens geometri eller underlaget. Men dessa är rent synliga skavanker och har påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.