Vad är stegljud och luftljud

När en ljudkälla verkar direkt på ett bjälklag kallas det stegljud. Naturliga ljudkällor som verkar direkt på ett bjälklag är exempelvis steg från personer som går, föremål som tappas på golv eller möbler som flyttas. När man ska mäta ljudet använder man en standardiserad stegljudsmätare som hamrar på bjälklaget, och så mäter man lufttrycksnivån i det förseglade rummet, vanligtvis långt ner då detta oftast är det värsta stället. Stegljudsnivå mäts i L’n,w. Stegljudsnivån är bättre desto lägre värden som uppmäts.

Luftburna ljud avser ljud som främst verkar i luften, såsom samtal mellan människor och ljud från TV och radio. Mätning utförs genom att man mäter skillnaden i ljudnivå (luftljudsisolering) mellan det sändande och det mottagande rummet. Vid mätning av luftburet ljud anger man värdet i R’w. Isoleringsvärdet för luftljud är bättre ju högre värden som uppnås.

Bägge ljudtyperna kan överföras till intilliggande rum genom läckage såväl som vibrationer via bjälklag och skiljeväggar.

Stegljud anges enligt standard i ett enpunktsvärde: L’n,w. Detta värde ger en god indikation på ljudnivån och den nationella byggnormens krav baseras på detta värde, men L’n,w.är i sig inte tillräckligt för att säkerställa en behaglig ljudnivå. L’n,w tillåter att vissa frekvenser [Hz] överskrider normkurvan, men tar inte hänsyn till att all tillåten överskridelse är koncentrerad till ett väldigt snävt frekvensområde, vanligtvis en resonansfrekvens av systemet, i vissa slags konstruktioner. När inga andra ljud kan höras som kan bilda bakgrundsljud, kan en topp av ett störande ljud vid en viss frekvens från grannarnas lägenhet bli väldigt störande.

Denna störande frekvens uppstår vid flytande golv, där isoleringens så kallade dynamiska styvhet är för hård och vikten (kg/m2) för låg. Ett sådant typexempel är flytande laminatgolv på airolen. Man kan höra ett trummande ljud vid ca 400 Hz.

Webers lösning för stegljudsisolering dB-floor har som mål att få ner resonansfrekvensen under 100 Hz, ju lägre desto bättre.

Störningsfaktorn när det gäller lågfrekventa ljud har mer och mer uppmärksammats bland allmänheten. Som ett resultat av detta har vissa länder utökat frekvensområdet som mäts ner till 50 Hz (jämfört med det normala lägsta värdet på 100 Hz) och infört åtgärdsvillkor för stegljud såväl som luftljudsvärde för värden ner till 50 Hz.

Mätning av luftljud
Mätning av luftljud
Mätning av stegljud
Mätning av stegljud