Fogar

Inledning

Fogarna är viktiga när det gäller alla golvmaterial. I detta avsnitt beskrivs behandling av olika typer av fogar liksom möjliga lösningar samt vanliga misstag.

Fogarna anses vara de svagaste punkterna i byggnadskonstruktionen. Därför behöver fogarna mer noggrant underhåll än andra delar inom industriella golvkonstruktioner. Om inget underhåll utförs på fogarna kan sprickbildning uppstå vilket kan påverka hela konstruktionen.

På grund av krympning från nygjutet material som härdar och torkar och rörelse i byggnadsstrukturen är fogar nödvändiga i alla byggnadsstrukturer.

Fogarnas dimensioner måste vara av sådan art att de klarar sådana längdändringar.

Både arkitekter och konstruktörer måste planera för konstruktionsfogar, även kallade dilitationsfogar.