Gjutasfalt

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Gjutasfalt är ett vättentätt, portätt material bestående av bitumenbindemedel, filler, sand och sten. Gjutasfalt används ofta som industrigolv, tex. i bryggerier. Skikttjocklekar av 20 – 30 mm används. Gjutasfalt kan inte användas som bärande skikt för punktbelastning under längre tider. Asfaltmastix är en sorts gjutasfalt.

Kritiska punkter

Weber industrigolvsmassor kan användas på hårdgjutna asfaltsytor (GE 10, GE 15). Pga. migreringen av mjukningsmedlet ska användning av PVC-golv undvikas på undergolv av gjutasfalt. Om den ovanstående risken godtas kan provytor beläggas innan avjämningsarbetet påbörjas.
Ytstyrkan mot underlaget måste kontrolleras. Ytstyrkan av gjutasfalt är ofta god.

Rengöring och förbehandling

  1. Gjutasfalt måste rengöras från bindmedelsrester och liknande som hindrar bindningen. Om en oljig, fettig hinna finns ovanpå den existerande asfaltsytan måste ytan stålsandsblästras för att säkerställa en solid bindning. Lägg ut ett testområde och genomför ett vidhäftningstest om tvivel finns. Vidhäftningshållfastheten bör vara minst 1,0 N/mm2. Vid golvkonstruktioner på gjuten asfalt, krävs weberfloor 4960 kantlist runt alla vertikala byggkomponenter. Rörgenomföringar måste också förses med weberfloor 4960.
  2. Damm, skräp och andra rester måste då tas bort, t.ex. med en industridammsugare.