Akryllim

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Akrylbindemedel är den vanligaste typen av PVC, linoleum och textillim. Bindemedlet är till en övervägande grad av akryltyp, dispergerat i vatten. Andra tillsatser är mjukningsmedel, en liten mängd lösningsmedel, limhartser och fyllningsmedel, etc. Akrylatlim uppvisar god vidhäftning till olika material och ger en relativt elastisk fog.


Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Vid fall av enklare avjämningsarbete där massan appliceras för hand är det utan större problem. Vid fall av större avjämningsarbete är risken för sprickbildning större, än om limskiktet hade avlägsnats före avjämningen.

Vid fall av fuktskada där mattan och limmet brutits ner, bör underlaget analyseras. Kontakta lämplig innemiljökonsult för en sådan av analys av nedbrytningens skadeeffekter före åtgärder vidtas.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med ett slipblock av stål.
    Alt. 2: Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
  2. Dammsugning.