Stampbetong

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Äldre typer av betong t.ex.sand/cement-bruk , som las som ett skikt på fuktig jord. Detta material återfinns mest i hus från 1920 och tidigare. Som namnet antyder, behövdes det intensiva mekaniska insatser för att lägga stampbetong. Sand/cementbruk lades längs med avdragsbanor med efterföljande behandling av helikopterutjämning eller vibrationsplattor. Den övre ytan är ofta intakt, även om betongen längre ner kan uppvisa dålig hållfasthet.

Tjockbäddsbruk är en specialversion av stampbetong som används som ett underliggande grundlager för sten och keramiska plattor.


Kritiska punkter

Kontrollera betongytans hållfasthet. En första uppfattning om ytans hållfasthet kan man få genom skrapning av ytan. Därigenom kan man avgöra om de stora delarna är säkert förankrade vid ytan. Den översta ytan är oftast stark, medan betongen under kan vara av dålig kvalitet och med områden utan någon vidhäftning alls till ytan. Man kan använda en järnstång för att testa golvet. En bättre grund för att bedöma ythållfastheten kan fås genom att man lägger en provyta på vilken förbehandling och grundning har utförts.


Rengöring och förbehandling

Ett gammalt betonggolv är ofta utsatt för någon typ av förorening. Vanligt använda metoder är slipning med en golvslipmaskin försedd med stålsliprondell eller grovkorningt sandpapper, diamantslipning, ytfräsning eller slungblästring. Dammsugning är ett minimikrav.


Rengöringsförfaranden

  1. Mekanisk rengöring:
  2. Dammsugning: grundlig dammsugning av en mekaniskt rengjord yta.