Material av kalciumsulfat

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Kalciumsulfatbruk har anhydrit- eller kalciumsulfatdehydratiseringsfaser som bindemedelsblandningar.

Huvudsakligen används två varianter av kalciumsulfat för golvbruk:

  • Alpha-gips (a-CaSO4 x 0.5 H2O)
  • Anhydrit (CaSO4)

Skillnaden mellan dessa två typer av kalciumsulfat är sättet de reagerar på vid kontakt med vatten. Alpha-gips reagerar omeddelbart så för golvbruk fordras ofta en retarder för att uppnå tillräcklig arbetstid medan anhydrit kräver en accelerator för att en reaktion ska infinna sig. I båda fallen är den slutliga produkten sulfathdehydrat (CaSO4 x 2 H2O), vanligtvis känd som gips.

Förutom alpha-gips eller anhydrit som bindemedel innehåller självavjämnande kalciumsulfatbaserade golvbruk, retarder, acceletarorer eller mjukningsmedel samt fyllnadmedel och ballast. Pga. egenskapen att lösas upp i vatten måste gips- och anhydridgolvbruk skyddas mot fukt.


Kritiska punkter

Självavjämnande kalciumsulfat spackel fordrar vatten vid blandningen. Vatten krävs för reaktionen av de olika kalciumsulfatfaserna och även för att materialet ska uppnå en god flytförmåga och arbetbarhet.

Innan en ytbeläggning kan appliceras måste överskotts vattnet ha torkat ut ordentligt för att undvika skador i ytbeläggningen. Fukt som inte har reagerat med bindemedlet i bruket, tenderar att vandra upp mot brukets ytskikt. Om denna yta inte täcks över är inte fukten skadlig. Annars kan fukten orsaka förtvålning av bindemedlet, mjuka upp brukets yta eller bilda nya oönskade mineraler vilka kan förstöra ytbeskiktningens vidhäftningsförmåga. Risken för förtvålning är hur som helst mindre än för produkter baserade på vanlig cement eller cement med höga halter av aluminiumoxid.

Kalciumsulfatbrukets styrka beror på omgivningen torkningen. Varje ytterligare procent av fukt resulterar i lägre värden för hållfasthet. Därför är det absolut avgörande att golvbruket torkas ut ordentligt innan arbete med ytbeskiktning påbörjas.

Två gränsvärden för fukt (CM-% mätning) tillämpas för kalciumsulfatbruk:

  • 0,5% för vanligt bruk
  • 0,3% för bruk på golvvärmesystem

Typen av ytbeläggning påverkar inte gränsvärdena.

Det är rekommenderat att täcka golvbruk av kalciumsulfat strax efter mätning av fukthalten för att undvika fuktabsorbering från fuktig luft.


Rengöring och förbehandling

Anhydrita golv måste rengöras från bindemedelsrester och liknande som hindrar bindningen. Kontrollera ytdraghållfastheten. Tänk på att kalciumsulfatmaterial (gips) inte bör utsättas för fuktnivåer över 85% eftersom gips är vattenlösligt.

Damm, skräp och andra rester måste då tas bort, t.ex. med en industridammsugare.