Våta rengöringsmetoder

Våt rengöring involverar användning av någon slags rengöringsvätska och mekaniskt arbete (skurmaskin, högtrycksspruta). Verksamhetstid och höjd temperatur påverkar, om något, resultatet av rengöringen. Slutligen måste stor försiktighet iakttas vid hantering av den kontaminerade rengöringsvätskan.

Fördelarna med våta rengöringsmetoder vid korrekt förfarande är:

  1. Våt rengöring kan utföras med flera olika tekniska utrustningar.
  2. Om vatten används som huvudsaklig rengöringsvätska finns det en minimal risk för skador på det underliggande applicerade materialet.
  3. En gammal betongyta kommer att vara så vattentät efter en tid att den normalt sett inte behöver vätas djupare än 5 mm under ytan.
  4. Våt rengöring täcker hela ytan och är dammfri. Vattendimma kan uppstå om en högtrycksspruta används.

Nackdelar med våta rengöringsmetoder kan vara följande:

  1. Alla föroreningar som finns på porösa ytor kan komma att sugas ner in i underlaget med hjälp av rengöringsvätskan.
  2. En kemisk reaktion med rengöringsvätskan kan orsaka bildning av salter vilka kvarstår efter rengöring och medföra förlorad vidfästningsförmåga.
  3. Rengöringsvätskor kan absorberas av underlaget och återvänder till ytan först efter det att avjämningsskiktet har applicerats och skadar detta.
  4. Vissa rengöringsvätskor kan vara farliga, inte bara vid hantering under arbete, utan även vid åtgärder rörande spillhantering.

Vanliga rengöringsmedel är rena vätskor så som sprit, tinner, denaturerad alkohol och vanligt vatten. Dessa vätskor löser upp eller luckrar upp orenheter vilka även avlägsnas av lösningsmedlet. I de enklaste fallen torkas rengöringsvätskan upp med en trasa.

Andra vanliga, enkla rengöringsmedel, så som vattenbaserade lösningar av saltsyra, ammoniak och soda, har den fördelen att vatten kan användas för att föra bort/tvätta bort rester av rengöringsvätskan.

Ett modernt rengöringsmedel innehåller inte bara aktiva detergenter som löser upp orenheter utan även tillsatsmedel som binder de upplösta eller uppluckrade och emulsionerande orenheterna i tvättlösningen, vanligtvis vatten.

Det kan sägas, i rent generella termer, att valet av rengöringsvätskor beror på vilken sorts orenhet det handlar om, underlagets känslighet för lösningsmedel och vad medlet kostar samt miljömedvetenhet.

Vid en första grundläggande behandling av motsvarande ytbeskiktning med spackel eller avjämningsmassa behöver man inte tänka på om rengöringsvätskan kommer att påverka underlaget eller inte. Snarare tvärtom, det är i många fall en fördel om underlaget etsas av rengöringsvätskan.

Rengöringsmedel klassificeras ofta efter pH-värden: syror med ett lågt pH-värde under 6 och alkalier med ett högt pH-värde över 8. Neutrala rengöringsmedel har ett pH-värde runt 7.

Universella rengöringsmedel är ofta neutrala rengöringsmedel. Deras användning för huvudsakligen förbehandling innan avjämning är fördelaktiga för miljön´och dessutom påminner de mycket om de tensider som finns i plastdispersionerna som används som primer.

Välj de olika torra rengöringsmetoderna i vänstermenyn för mer info.