Asfaltsbetong

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Asfaltsbetong är gjort av en blandning av mineralisk ballast och bitumenbindemedel tex. asfalt och tjära. Asfaltsbetong kan antingen vara tät med en kontinuerlig graderingskurva eller öppen med en graderingskurva där vissa partikelstorlekar saknas (många håligheter).


Kritiska punkter

Följande två huvudsakliga risker måste beaktas vid hantering av asfaltsbetong. Den första är den befintliga risken för sprickbildning pga. termala rörelser i asfaltsbetongen och krympningar i avjämningsmassan. Så av den anledningen ska avjämning ovanpå sådant underlag undvikas om möjligt. Den andra är att asfaltsbetongens kvalitet varierar avsevärt. Därför bör applicering av beläggning eller avjämning på asfaltsbetong undvikas och materialet bör avlägsnas helt.

Rengöring och förbehandling

  1. Asfaltbetong måste rengöras från bindmedelsrester och liknande som hindrar bindningen. Om en oljig, fettig hinna är fastklistrad på den existerande Asfaltbetongytan måste ytan slungblästras med en slungblästringsmaskin, för att säkerställa en god vidhäftning. Vid osäkerhet rekommenderas att en provyta och att vidhäftningstester utförs, där vidhäftningshållfastheten måste vara minst 1,0 N/mm2. Vid golvkonstruktioner på asfaltbetong, krävs weberfloor 4960 kantlist runt alla vertikala byggkomponenter. Rörgenomföringar måste också förses med weberfloor 4960.
  2. Damm, skräp och andra rester måste då tas bort, t.ex. med en industridammsugare.