Hållfasthetsundersökning

Draghållfasthetsprov

Draghållfasthetstest ska utföras innan läggning av Weber avjämningsmassa för att säkerställa att underlagets draghållfasthet uppfyller specificerade krav.

Kommersiellt bruk

Testet ska göras på ett prov med tre mätpunkter för varje 500m² och dokumenteras med avseende på kommersiell användning – se Rapportformulär – Vidhäftningsprovning.

Industriellt bruk

Testet ska göras på ett prov med tre mätpunkter för varje 300m² och dokumenteras med avseende på kommersiell användning – se Rapportformulär – Vidhäftningsprovning.

Testmetoder

Det finns två testmetoder som ska göras för att se om underlaget har tillräcklig draghållfasthet eller vidhäftning. Vidhäftningstest som görs innan avjämningsarbetet påbörjas kan användas antingen till:

  • Att testa vidhäftningen hos det täckande materialet t. ex keramiska plattor, PVC för att bedöma dess vidhäftning är tillräcklig för att det ska lämnas kvar på underlaget; eller
  • att testa vidhäftningen hos avjämningsmassan mot underlaget på ett litet testområde.

Metod 1

Ytdraghållfasthet
Draghållfastheten är ett karaktäristiskt värde för mätning av en golvytas draghållfasthet.

Metod 2

Vidhäftning
Vidhäftningsförmågan är ett karaktäristiskt värde för mätning av vidhäftningen mellan minimum två lager av en golvkonstruktion t.ex. underlag och avjämningsmassa


Båda metoderna ska utföras i enlighet med specifikationerna EN 13892-8 Metoder för test av murbruksmaterial – Del 8: Bedömning av vidhäftning och EN 1348 Vidhäftning för plattor. Bedömning av vidhäftning för cementbindemedel .

Det finns två viktiga orsaker till att en särskild hållfasthet, vidhäftning, måste uppfyllas av underlaget som tillsammans med avjämningsmassa kommer att utgöra ett komplett undergolv:

  • Avjämningsmassan tenderar att krympa när den torkar, vilket utsätter underlaget för dragpåkänningar.
  • I vissa fall är den mekaniska belastningen så stor att avjämningsmassans lastfördelningseffekt blir otillräcklig för underlaget under avjämningsskiktet.

OBS! Ytdraghållfasthetsprov är i de flesta fall viktiga på svaga underlag som skivor av trä, homogena plastmattor etc. beroende på materialsammansättningen. När det gäller dessa typer av underlag bör du alltid kontrollera anvisningarna för Förberedelse och Rengöring och avsnittet Svaga Underlag och Primning för att se rekommendationer för respektive underlag. Detta gäller endast kommersiellt bruk!

OBS! Antalet faktorer som kan påverka resultatet gör att utbildad personal helst ska utföra testen. Bland dessa faktorer finns underlagets ytfinish, limmet, testomrädets fuktnivå och temperatur, miljön och testutrustningen.