Skiffer

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Skiffer kan bestå av skiktad granit, även om de ofta påträffas som bergart av utfällda stenar. I det senare fallet kan stenarna innehålla rester av oljor, vilket kan göra vidhäftning till det applicerade avjämningsmaterialet svårt.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Kontrollera att ytan på ytskiktet inte har behandlats med något ämne, vilket isåfall kan innebära problem med vidhäftningen till avjämningsskiktet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt.1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt.2: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  2. Dammsugning.

OBS! Målarsoda eller surt rengöringsmedel bör användas för våtrengöring.