Magnesit – Magnesitbruk

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Magnesitbruk har magnesiumoxid och en vattenlösning av magnesiumklorid som bindningsmedel. Sand, syntetiska eller speciella träfibrer osv. kan användas som ballast. Ytbeläggningsmaterialen är ofta färgade och vanliga färger är rött, svart och grönt. Magnesitgolv installeras ofta som ytbeläggningsmaterial på industrigolv av betong för att uppnå ett högt motstånd mot kemikalier. Magnesitmaterial kan även hittas på träunderlag.

Kritiska punkter

Vid renovering av industrigolv eller när uppstigande fukt påträffas måste det gamla magnesitblandade bruket tas bort. Men för andra områden kan en avjämningen läggas.
Magnesitblandade material är ofta behandlade med ett vaxskikt på ytan för att skydda mot vattenskador. Detta vaxskikt ska avlägsnas innan avjämningsarbetet påbörjas.
Kontrollera att det magnesitblandade materiallagret påvisar godtagbar vidhäftningshållfasthet för rekommenderat avjämningsmaterial.

OBS! Äldre magnesitbruk kan innehålla asbestfibrer till vilket mattor och bindemedel måste avlägsnas med stor försiktighet.

Rengöring och förbehandling

Applicering på magnesitbruk:

Magnesitgolvmassa måste rengöras från limrester och liknande som hindrar bindningen, och måste då vara:

  1. Alt. 1: Slipad med en golvslipmaskin
    Alt. 2: Slungblästrad med en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac, vid behov.

OBS! Eventuella områden som har en sämre kvalitet bör tas bort.

För samverkanskonstruktion, behövs vanligtvis weberfloor 4960 kantlist på vertikala byggelement. Rörgenomföring måste tillföras weberfloor 4960, vid behov, t.ex. om röret redan har frånkopplats från golvet i bärandekonstruktionen. Byggkomponenter som väggpanel/gipsskivor måste skyddas från fukt, t.ex med weberfloor 4960.

Vid konstruktioner där gamla magnesitgolvmassor installerats på ett isolations-/flytande skikt, måste weberfloor 4960 appliceras på alla vertikala byggelement.

Om underlaget är olikformigt med låg stabilitet och/eller sprickformationer måste weberfloor 4945 glasfibernät läggas ut över ett stort område, överlappning 50 mm, efter gjorda förberedelser och underbeskiktning av underlaget.

Damm och andra rester måste då tas bort, t.ex. med en industridammsugare.

Borttagna magnesitmaterial:

Om vidhäftningen mellan magnesitmaterialet och betongunderlaget är för högt måste parallella spår skäras in i underlaget. Avståndet mellan spåren är den samma som vidden på verktyget. Som ett förslag kan ett litet verktyg med ett blad användas för att skrapa eller hyvla bort materialet från underlaget.